Query String: BENZOYL PEROXIDE

 • CHEMBL25093 BDBM50057467 4-[4-(4-Methyl-benzoyl)-benzoyl]-benzoic acid
 • BDBM205462 Benzoyl-AMS (5)
 • MLS000595021 N'-benzoyl-4-phenylbenzohydrazide N'-benzoyl-4-biphenylcarbohydrazide N'-benzoyl-4-phenyl-benzohydrazide BDBM82694 SMR000184408 cid_683837 4-phenyl-N'-(phenylcarbonyl)benzohydrazide
 • Benzoic acid 2-benzoyl-4-methyl-phenyl ester 2-benzoyl-4-methylphenyl benzoate BDBM50169758 CHEMBL186940
 • CHEMBL159702 BDBM50040655 1-(4-Benzoyl-benzoyl)-3-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-thiourea
 • 1-benzoyl-2-acetyllycorine CHEMBL1222026 BDBM50324860
 • BDBM33953 dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH)
 • CHEMBL51529 6-Benzoyl-[1,2]naphthoquinone BDBM50099721
 • N-benzoyl-3,5-diphenylpyrazoline (2a) BDBM120830
 • cid_252264 3-methoxy-N'-(phenylcarbonyl)benzohydrazide MLS001211774 SMR000515253 BDBM69682 N'-benzoyl-3-methoxy-benzohydrazide Benzoic acid N'-(3-methoxy-benzoyl)-hydrazide N'-benzoyl-3-methoxybenzohydrazide
 • 2-benzoyl-3-phenylnaphthoquinone 2-benzoyl-3-phenyl-1,4-naphthoquinone cid_3841172 SMR000203335 2-phenyl-3-(phenylcarbonyl)naphthalene-1,4-dione BDBM68012 2-benzoyl-3-phenylnaphthalene-1,4-dione MLS000584172
 • 3-benzoyl-7-ethoxy-2H-chromen-2-one 7-ethoxy-3-(phenylcarbonyl)chromen-2-one cid_1583757 3-benzoyl-7-ethoxy-1-benzopyran-2-one BDBM59461 3-benzoyl-7-ethoxychromen-2-one MLS000680288 3-benzoyl-7-ethoxy-coumarin SMR000268445
 • 3-benzoyl-7-hydroxy-coumarin 3-benzoyl-7-hydroxy-1-benzopyran-2-one 7-oxidanyl-3-(phenylcarbonyl)chromen-2-one 3-benzoyl-7-hydroxy-2H-chromen-2-one BDBM57152 3-benzoyl-7-hydroxychromen-2-one MLS000530586 SMR000135564 cid_5413038
 • N'-(phenylcarbonyl)-3-piperidin-1-ylsulfonyl-benzohydrazide BDBM91331 MLS002252515 SMR001314857 cid_2445760 N'-benzoyl-3-(1-piperidinylsulfonyl)benzohydrazide N'-benzoyl-3-piperidinosulfonyl-benzohydrazide N'-benzoyl-3-piperidin-1-ylsulfonylbenzohydrazide
 • (Benzoyl-phenyl-amino)-acetic acid BDBM50009997 CHEMBL273228
 • BDBM232241 N-benzoyl-L-leucine-glycine (37)
 • BDBM50009998 CHEMBL66391 (Benzoyl-methyl-amino)-acetic acid
 • BDBM50015155 3-Benzoyl-N-hydroxy-benzamide CHEMBL175908
 • BDBM50186694 CHEMBL207336 benzoyl-Glu(OtBu)-Ala-LeuVSMe
 • BDBM50324858 CHEMBL1221975 1-benzoyl-2-tert-butyldimethylsilyllycorine
 • BDBM50346341 6-O-benzoyl-alpha-mangostin CHEMBL1782245
 • piperazine, a1 BDBM25772 1-benzoyl-4-phenylpiperazine
 • piperazine, a18 BDBM25789 1-benzoyl-4-benzylpiperazine
 • 3,3-bis(methylsulfanyl)-2-(phenylcarbonyl)prop-2-enenitrile cid_2819082 MLS000859106 2-benzoyl-3,3-bis(methylthio)-2-propenenitrile 2-benzoyl-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile 2-benzoyl-3,3-bis(methylsulfanyl)prop-2-enenitrile SMR000459285 BDBM66666 2-benzoyl-3,3-di(methylthio)acrylonitrile
 • CHEMBL93723 BDBM50146187 (3-Benzoyl-pyrrol-1-yl)-acetic acid 2-(3-benzoyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
 • 2,5-diphenyl-N'-(phenylcarbonyl)pyrazole-3-carbohydrazide BDBM80006 N'-benzoyl-2,5-diphenyl-pyrazole-3-carbohydrazide SMR000254838 cid_4883406 N'-benzoyl-2,5-diphenyl-3-pyrazolecarbohydrazide MLS000388665 N'-benzoyl-2,5-diphenylpyrazole-3-carbohydrazide
 • 4-Benzoyl-2-phenyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile pyrazole 2 4-benzoyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile BDBM15715
 • BDBM50154222 N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide 1-[amino(iminiumyl)methyl]-3-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)guanidine CHEMBL364410
 • N-[(2S,4R)-1-(2-Benzoyl-benzoyl)-4-(biphenyl-2-ylmethoxy)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-4-[2,4-dioxo-thiazolidin-(5Z)-ylidenemethyl]-benzamide N-[1-(2-Benzoyl-benzoyl)-4-(biphenyl-2-ylmethoxy)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide BDBM50085992 CHEMBL268905
 • (Benzoyl-p-tolyl-amino)-acetic acid CHEMBL275007 BDBM50016596
 • 1-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione CHEMBL118830 BDBM50133616
 • 2-(3-Chloro-benzoyl)-benzoic acid BDBM50145846 CHEMBL84009
 • 3-Benzoyl-1H-indole-6-carboxamidine BDBM50027289 CHEMBL102009
 • 4-[3-(benzyloxy)benzoyl]benzoic acid BDBM50180902 CHEMBL382649
 • Acetic acid 4-benzoyl-phenyl ester CHEMBL10226 BDBM50023557
 • BDBM33954 dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 1
 • BDBM33957 dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 4
 • BDBM33958 dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 5
 • BDBM50023521 CHEMBL9632 Cyclohexanecarboxylic acid 4-benzoyl-phenyl ester
 • BDBM50266800 CHEMBL476166 2-benzoyl-3-(2-nitrophenyl)acrylonitrile
 • CHEMBL10348 BDBM50023525 Isobutyric acid 4-benzoyl-phenyl ester
 • CHEMBL202871 4-[4-benzyloxy)benzoyl]benzoic acid BDBM50180901
 • CHEMBL203352 BDBM50180897 4-[4-(benzhydryloxy)benzoyl]benzoic acid
 • CHEMBL304708 BDBM50097924 Sulfamic acid 4-benzoyl-phenyl ester
 • CHEMBL76412 BDBM50088805 2-Benzoyl-cyclohexane-1,3-dione CHEMBL355348
 • CHEMBL83221 BDBM50145838 2-(4-Methoxy-benzoyl)-benzoic acid
 • CHEMBL84525 2-(4-Hydroxy-benzoyl)-benzoic acid BDBM50145805
 • Cyclopropanecarboxylic acid 4-benzoyl-phenyl ester BDBM50023544 CHEMBL9916
 • N''-(2-Hydroxybenzylidene)Benzohydrazide Salicylaldehyde Benzoyl Hydrazone BDBM50501186
 • Propionic acid 4-benzoyl-phenyl ester CHEMBL9784 BDBM50023559
 • Sulfamic acid 3-benzoyl-phenyl ester CHEMBL63838 BDBM50116009
 • dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 2 BDBM33955
 • dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 3 BDBM33956
 • dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 6 BDBM33959
 • dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 7 BDBM33960
 • dihydroxy benzoyl naphthyl hydrazone (DHBNH) analogue, 8 BDBM33961
 • (S)-1-{(S)-1-[3-((S)-2-Benzoyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-benzoyl]-pyrrolidine-2-carbonyl}-pyrrolidine-2-carbonitrile CHEMBL364989 BDBM50170692
 • CHEMBL408666 BDBM50134159 (R)-1-{(S)-1-[3-((R)-2-Benzoyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-benzoyl]-pyrrolidine-2-carbonyl}-pyrrolidine-2-carbonitrile
 • BDBM50085996 N-[1-(4-Benzoyl-benzoyl)-4-(biphenyl-2-ylmethoxy)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide CHEMBL266580
 • BDBM50085999 N-[1-(3-Benzoyl-benzoyl)-4-(biphenyl-2-ylmethoxy)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide CHEMBL268904
 • 2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)acetic acid ethyl ester ethyl 2-[3-oxidanyl-4-(phenylcarbonyl)phenoxy]ethanoate ethyl 2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)acetate 2-(4-benzoyl-3-hydroxy-phenoxy)acetic acid ethyl ester MLS000071744 SMR000008853 (4-Benzoyl-3-hydroxy-phenoxy)-acetic acid ethyl ester BDBM68369 cid_652837
 • N-(3-benzoyl-4,5-dimethylthiophen-2-yl)benzamide MLS000569098 N-[4,5-dimethyl-3-(phenylcarbonyl)thiophen-2-yl]benzamide SMR000177102 cid_855903 BDBM80881 N-(3-benzoyl-4,5-dimethyl-2-thiophenyl)benzamide N-(3-Benzoyl-4,5-dimethyl-thiophen-2-yl)-benzamide N-(3-benzoyl-4,5-dimethyl-2-thienyl)benzamide
 • (S)2-[3-(2-Fluoro-benzoyl)-indol-1-yl]-propionic acid 2-[3-(2-Fluoro-benzoyl)-indol-1-yl]-propionic acid (R) 2-[3-(2-Fluoro-benzoyl)-indol-1-yl]-propionic acid CHEMBL13215 BDBM50009858
 • N-(4-isopropyl-3-methanesulfonyl-benzoyl)-guanidine CHEMBL436559 BDBM50058759 Cariporide CHEMBL462831 N-(4-Isopropyl-3-methanesulfonyl-benzoyl)-guanidine(Cariporide) N-(diaminomethylene)-4-isopropyl-3-(methylsulfonyl)benzamide N-(4-Isopropyl-3-methanesulfonyl-benzoyl)-guanidine (Cariporide)
 • 2-(2-Nitro-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione BDBM50088793 CHEMBL169696
 • 3-(4-(2-phenylethynyl)benzoyl)pentanoic acid BDBM50180601 CHEMBL202875
 • 6-(3-Benzoyl-ureido)-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1083439 BDBM50319235
 • 7-(3-Benzoyl-ureido)-heptanoic acid hydroxyamide BDBM50319236 CHEMBL1083440
 • BDBM23733 benzoyl-Phe-Val-Arg-7-amino-4-methylcoumarin
 • BDBM50009983 [(4-Methoxy-benzoyl)-phenyl-amino]-acetic acid CHEMBL308898
 • BDBM50009985 [(4-Nitro-benzoyl)-phenyl-amino]-acetic acid CHEMBL69716
 • BDBM50009986 [(4-Amino-benzoyl)-methyl-amino]-acetic acid CHEMBL67361
 • BDBM50009992 [(4-Methyl-benzoyl)-phenyl-amino]-acetic acid CHEMBL69549
 • BDBM50010001 [Methyl-(4-nitro-benzoyl)-amino]-acetic acid CHEMBL68391
 • BDBM50010002 [(4-Benzoylamino-benzoyl)-phenyl-amino]-acetic acid CHEMBL302057
 • BDBM50016604 [Benzoyl-(4-methoxy-phenyl)-amino]-acetic acid CHEMBL267531
 • BDBM50016615 CHEMBL266982 (Benzoyl-naphthalen-1-yl-amino)-acetic acid
 • BDBM50020839 CHEMBL324703 [Cyclopentyl-(2-nitro-benzoyl)-amino]-acetic acid
 • BDBM50041716 4-Benzoyl-thiophene-2-sulfonic acid amide CHEMBL43440
 • BDBM50056889 Benzoic acid N'-(2-hydroxy-benzoyl)-hydrazide CHEMBL353337
 • BDBM50058977 3-Benzoyl-1-phenyl-imidazolidine-2,4-dione CHEMBL412582
 • BDBM50109722 3-(3-Benzoyl-5-ethyl-phenyl)-acrylamide CHEMBL150130
 • BDBM50116001 3-{3-[(aminosulfonyl)oxy]benzoyl}phenyl sulfamate CHEMBL65204
 • BDBM50116008 CHEMBL67175 4-{4-[(aminosulfonyl)oxy]benzoyl}phenyl sulfamate
 • BDBM50116012 CHEMBL65211 3-{4-[(aminosulfonyl)oxy]benzoyl}phenyl sulfamate
 • BDBM50123895 CHEMBL164630 Benzoyl-phenyl-thiocarbamic acid O-phenethyl ester
 • BDBM50142222 CHEMBL8200 N-[4-(3-Methoxy-benzoyl)-phenyl]-butyramide
 • BDBM50153034 (3-Benzoyl-2,6-dihydroxy-phenyl)-phenyl-methanone CHEMBL365014
 • BDBM50200254 CHEMBL217591 2-(2-benzoyl-4-bromophenoxy)acetic acid
 • CHEMBL1083438 4-(3-Benzoyl-ureido)-N-hydroxy-butyramide BDBM50319234
 • CHEMBL1083441 8-(3-Benzoyl-ureido)-octanoic acid hydroxyamide BDBM50319237
 • CHEMBL110502 N-Benzyl-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine BDBM50107057
 • CHEMBL274433 BDBM50016600 [Benzoyl-(4-chloro-phenyl)-amino]-acetic acid
 • CHEMBL305251 [(4-Benzoylamino-benzoyl)-methyl-amino]-acetic acid BDBM50009990
 • CHEMBL320075 BDBM50066328 Benzoic acid N'-(3,4-dichloro-benzoyl)-hydrazide
 • CHEMBL323879 BDBM50020838 [(3-Acetylsulfanyl-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid
 • CHEMBL324898 [Cyclopentyl-(3-mercapto-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50020827
 • CHEMBL426838 3-(5-benzoyl-2-isobutoxyphenyl)propionic acid BDBM50180053
 • CHEMBL432963 N-Butyl-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine BDBM50107019
 • CHEMBL471371 BDBM50243673 N-[4-(2-Benzoyl-phenylsulfamoyl)-phenyl]-acetamide
 • CHEMBL72293 1-(2-Nitro-benzoyl)-piperidine-2,6-dione BDBM50113312
 • CHEMBL8167 (Benzoyl-naphthalen-2-yl-amino)-acetic acid BDBM50016619
 • CHEMBL8786 BDBM50016598 [Benzoyl-(3-nitro-phenyl)-amino]-acetic acid
 • N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-phenethyl-guanidine BDBM50107044 CHEMBL107354
 • [(2-Acetylsulfanyl-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid CHEMBL112477 BDBM50020823
 • [(4-Acetylsulfanyl-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid BDBM50020832 CHEMBL112589
 • [(4-Amino-benzoyl)-phenyl-amino]-acetic acid CHEMBL67330 BDBM50009979
 • [(4-Fluoro-benzoyl)-methyl-amino]-acetic acid BDBM50009988 CHEMBL308007
 • [(4-Fluoro-benzoyl)-phenyl-amino]-acetic acid BDBM50009984 CHEMBL66216
 • [(4-Methoxy-benzoyl)-methyl-amino]-acetic acid BDBM50009978 CHEMBL66711
 • [Cyclopentyl-(2-mercapto-benzoyl)-amino]-acetic acid CHEMBL112168 BDBM50020825
 • [Cyclopentyl-(4-mercapto-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50020821 CHEMBL113612
 • [D/LAgl (4-(acetylamino)benzoyl)5]acyline CHEMBL263358 BDBM50060806
 • [Methyl-(4-methyl-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50009987 CHEMBL67014
 • benzyl 1-benzoyl-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylate CHEMBL1092317 BDBM50315377
 • (S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid 2-(3-Benzoyl-phenyl)-propionic acid BDBM50088570 KETOPROFEN (S)-2-(3-Benzoyl-phenyl)-propionic acid CHEMBL75435
 • 2-Benzoyl-cyclohexanone 2-benzoylcyclohexanone 2-(phenylcarbonyl)cyclohexan-1-one MLS000779835 BDBM50622 2-benzoylcyclohexan-1-one 2-benzoyl-1-cyclohexanone cid_275627 SMR000420027
 • MLS001006540 2-(furan-2-yl)-N'-(phenylcarbonyl)quinoline-4-carbohydrazide N'-benzoyl-2-(2-furanyl)-4-quinolinecarbohydrazide N'-benzoyl-2-(furan-2-yl)quinoline-4-carbohydrazide cid_2423303 BDBM51743 N'-benzoyl-2-(2-furyl)cinchoninohydrazide SMR000349485
 • N'-(phenylcarbonyl)-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide N'-benzoyl-2-(3-pyridinyl)-4-thiazolecarbohydrazide N'4-benzoyl-2-(3-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide BDBM52934 SMR000459742 N'-benzoyl-2-(3-pyridyl)thiazole-4-carbohydrazide MLS000860958 N'-benzoyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide cid_2824173
 • 4-benzoyl-N-(3-hydroxypyridin-2-yl)benzamide cid_18109372 MLS001138688 N-(3-oxidanylpyridin-2-yl)-4-(phenylcarbonyl)benzamide BDBM115073 4-benzoyl-N-(3-hydroxy-2-pyridinyl)benzamide 4-benzoyl-N-(3-hydroxy-2-pyridyl)benzamide SMR000710070
 • MDL-17043 4-Methyl-5-(4-methylsulfanyl-benzoyl)-1,3-dihydro-imidazol-2-one 4-Methyl-5-(4-methylsulfanyl-benzoyl)-1,3-dihydro-imidazol-2-one (Enoximone) 4-Methyl-5-(4-methylsulfanyl-benzoyl)-1,3-dihydro-imidazol-2-one(Enoximone) 5-methyl-4-(4-(methylthio)benzoyl)-1H-imidazol-2(3H)-one (enoximone)4-Methyl-5-(4-methylsulfanyl-benzoyl)-1,3-dihydro-imidazol-2-one FENOXIMONE 4-Methyl-5-(4-methylsulfanyl-benzoyl)-1,3-dihydro-imidazol-2-one(fenoximone, MDL-17043) CHEMBL249856 BDBM50241379
 • (5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)phenylmethanone 4-benzoyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine 4-benzoyl-5-aminopyrazole 1 BDBM15714
 • BDBM50085988 CHEMBL416517 N-{4-(Biphenyl-2-yloxy)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide
 • CHEMBL421644 BDBM50084737 4-Benzoyl-1-(4-methoxy-benzenesulfonyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydroxyamide 4-benzoyl-N-hydroxy-1-(4-methoxyphenylsulfonyl)piperazine-2-carboxamide
 • CHEMBL9277 N-{4-(Biphenyl-2-ylmethoxy)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide BDBM50085982
 • MEBENDAZOLE Vermox (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamic acid methyl ester BDBM50180753 CHEMBL685 methyl (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate MBDZ
 • N-{4-(Biphenyl-2-ylmethoxy)-1-[2-(2,4-difluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide CHEMBL267697 BDBM50085983
 • N-{4-(Biphenyl-2-ylmethylsulfanyl)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide CHEMBL268434 BDBM50085990
 • 3-benzoyl-2-methyl-benzo[g]benzofuran-4,5-quinone MLS000554105 3-benzoyl-2-methylbenzo[g][1]benzofuran-4,5-dione 3-benzoyl-2-methylbenzo[g]benzofuran-4,5-dione 2-methyl-3-(phenylcarbonyl)benzo[g][1]benzofuran-4,5-dione BDBM34691 SMR000146422 3-Benzoyl-2-methyl-naphtho[1,2-b]furan-4,5-dione cid_3816369
 • (4-Benzoyl-2,6-dipropyl-phenoxy)-phenyl-acetic acid BDBM50169244 CHEMBL366207
 • 1-benzoyl-1H-1,3-benzodiazole 1-Phenylbenzimidazole deriv. 5 BDBM3788
 • 2,2-Dimethyl-propionic acid 2-benzoyl-phenyl ester CHEMBL9702 BDBM50023548
 • 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-benzoyl-phenyl ester BDBM50023563 CHEMBL10258
 • 2-(2-Iodo-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione CHEMBL165937 BDBM50088798 CHEMBL447840
 • 2-(2-Methoxy-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione CHEMBL167062 CHEMBL75613 BDBM50088796
 • 2-(3-Nitro-4-phenylsulfanyl-benzoyl)-benzoic acid CHEMBL79948 BDBM50145408
 • 2-(4-Benzoyl-benzenesulfonylmethyl)-5-phenyl-pentanoic acid CHEMBL35476 BDBM50100091
 • 2-(5-Benzoyl-2-methoxy-phenyl)-propionic acid BDBM50088569 CHEMBL74276
 • 3,5,17-O-Triacetyl-7-O-benzoyl-15-hydroxycheiradone BDBM50250726 CHEMBL507031
 • 3-(Benzoyl-hydroxy-amino)-2-benzyl-propionic acid BDBM50075828 CHEMBL159355
 • 3-Benzoyl-1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one CHEMBL44375 BDBM50041790
 • 3-Benzoyl-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one CHEMBL126547 BDBM50031029
 • 4-(3-Benzoyl-phenyl)-2,4-dioxo-butyric acid CHEMBL19574 BDBM50140324
 • 4-Hydroxy-2-(4-hydroxy-benzoyl)-benzoic acid BDBM50145803 CHEMBL82108
 • 5-(3-Benzoyl-thioureido)-2-hydroxy-benzoic acid CHEMBL361631 BDBM50158731
 • 6-O-benzoyl polygolitosyl-(2->1)-alpha-galactose CHEMBL463000 BDBM50241784
 • 9-benzoyl-9H-carbazole-1,2,6,7-tetrol Carbazole deriv. 9g BDBM4097
 • 9-benzoyl-9H-carbazole-2,3,6,7-tetrol BDBM4096 Carbazole deriv. 9f
 • BDBM120837 N-benzoyl-5-(-2'-nitrophenyl)-3-phenylpyrazoline (2h)
 • BDBM120838 N-benzoyl-5-(-3'-nitrophenyl)-3-phenylpyrazoline (2i)
 • BDBM120839 N-benzoyl-5-(-4'-nitrophenyl)-3-phenylpyrazoline (2j)
 • BDBM36715 1-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-3-(3-chlorophenyl)thiourea
 • BDBM50060778 [D/LAgl (Me, 4-(acetylamino)benzoyl)5]acyline CHEMBL407681
 • BDBM50060797 [L or DAgl (Me, 4-(acetylamino)benzoyl)6]acyline CHEMBL410818
 • BDBM50088571 CHEMBL274587 2-(5-Benzoyl-2-hydroxy-phenyl)-propionic acid
 • BDBM50088803 CHEMBL166951 2-(2-Chloro-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione CHEMBL72258
 • BDBM50116003 CHEMBL65446 Sulfamic acid 4-(2-methoxy-benzoyl)-phenyl ester
 • BDBM50116006 Sulfamic acid 3-(4-methoxy-benzoyl)-phenyl ester CHEMBL434211
 • BDBM50116010 Sulfamic acid 4-(3-methoxy-benzoyl)-phenyl ester CHEMBL63345
 • BDBM50145842 5-Bromo-2-(4-hydroxy-benzoyl)-benzoic acid CHEMBL84813
 • BDBM50145845 CHEMBL84674 2-(4-Hydroxy-benzoyl)-4-methyl-benzoic acid
 • BDBM50174401 CHEMBL196013 4-[3-(2,4-Dichloro-benzoyl)-ureido]-benzoic acid
 • BDBM50180899 {4-[4-(4-bromophenoxy)benzoyl]phenyl}acetic acid CHEMBL201138
 • BDBM50207582 N-[4-(1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine CHEMBL233862
 • BDBM50273430 Bis-(3-O-benzoyl-beta-D-galactopyranosyl)sulfane CHEMBL458489
 • BDBM50288873 CHEMBL436229 1-(4-Sulfamoyl-benzoyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
 • BDBM50308494 N-(5-Benzoyl-4-phenylthiazol-2-yl)benzamide CHEMBL600232
 • Benzoic acid 4-(2-methyl-benzoyl)-phenyl ester BDBM50169757 CHEMBL425541
 • CHEMBL123724 10-Benzoyl-1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one BDBM50060881
 • CHEMBL166893 2-(2-Trifluoromethyl-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione CHEMBL75673 BDBM50088799
 • CHEMBL191599 (2R,3S)-1-Benzoyl-piperazine-2,3-dicarboxylic acid BDBM50164547
 • CHEMBL199666 3-[4-(4-Chlorophenylethynyl)benzoyl]nonanoic acid 1j BDBM50180609
 • CHEMBL216112 [D or LAgl (Me,4-Cl-benzoyl)2]acyline BDBM50291968
 • CHEMBL233863 BDBM50207577 N-[2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine
 • CHEMBL237166 3-benzoyl-1-pentyl-1,4-dihydroquinolin-4-one BDBM50224060
 • CHEMBL269669 BDBM50023566 Isobutyric acid 4-(4-isobutyryloxy-benzoyl)-phenyl ester
 • CHEMBL305077 Sulfamic acid 3-(3-methoxy-benzoyl)-phenyl ester BDBM50116004
 • CHEMBL307635 BDBM50088795 CHEMBL168906 2-(2-Bromo-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione
 • CHEMBL355470 2-(2-Methyl-benzoyl)-cyclohexane-1,3-dione CHEMBL312529 BDBM50088794
 • CHEMBL357262 3-(3-Benzoyl-5-ethyl-phenyl)-acrylic acid BDBM50109717
 • CHEMBL408335 BDBM50060810 [D or LAgl (Me, 4-(acetylamino)benzoyl)6]acyline
 • CHEMBL421625 BDBM50060850 1-Benzoyl-8-hydroxy-10H-anthracen-9-one
 • CHEMBL440979 BDBM50224326 {4-[(4-benzyloxy-benzoyl)-hydrazonomethyl]-phenoxy}-acetic acid
 • CHEMBL47042 2-Benzoyl-1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one BDBM50041792
 • CHEMBL595824 BDBM50305732 N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
 • CHEMBL596055 BDBM50305733 N-(2-benzoyl-4-bromophenyl)-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
 • CHEMBL63397 BDBM50116002 Sulfamic acid 3-(3-hydroxy-benzoyl)-phenyl ester
 • CHEMBL65399 Sulfamic acid 4-(2-hydroxy-benzoyl)-phenyl ester BDBM50116007
 • CHEMBL9631 BDBM50023512 2-Methyl-acrylic acid 4-benzoyl-phenyl ester
 • Ethyl 5-benzoyl-4-phenylthiazol-2-ylcarbamate cid_7315331 BDBM50308501 CHEMBL603129
 • N-[3-(1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine CHEMBL389313 BDBM50207584
 • N-benzoyl-5-(-2'-methoxyphenyl)-3-phenylpyrazoline (2e) BDBM120834
 • Octadec-9-enoic acid (2-benzoyl-phenyl)-amide CHEMBL40688 BDBM50005935
 • Sulfamic acid 3-(4-hydroxy-benzoyl)-phenyl ester BDBM50116005 CHEMBL63504
 • US10738053, Example 4.01 BDBM457115 trans-5-(4-sulfamoyl-benzoyl)-3a-
 • US10738053, Example 4.02 BDBM457116 trans-5-(4-sulfamoyl-benzoyl)-3a-
 • US10738053, Example 4.03 BDBM457118 trans-5-(4-sulfamoyl-benzoyl)-3a-
 • [L or DAgl (Me,4-Cl-benzoyl)2]acyline BDBM50060777 CHEMBL429902
 • BDBM50009855 CHEMBL469 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid(Ketorolac) KETOROLAC 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid Acular Toradol
 • 3-(phenylcarbonyl)-2-(trifluoromethyl)benzo[f][1]benzofuran-4,9-dione MLS000533785 3-benzoyl-2-(trifluoromethyl)benzo[f][1]benzofuran-4,9-dione 3-benzoyl-2-(trifluoromethyl)benzo[f]benzofuran-4,9-quinone cid_1207959 BDBM67836 3-benzoyl-2-(trifluoromethyl)naphtho[2,3-b]furan-4,9-dione 3-benzoyl-2-(trifluoromethyl)benzo[f]benzofuran-4,9-dione SMR000141223
 • SMR000164058 BDBM49491 cid_11948801 MLS000325086 ethyl 1-(4-methylphenyl)-4-(phenylcarbonyl)pyrazole-3-carboxylate ethyl 4-benzoyl-1-(4-methylphenyl)pyrazole-3-carboxylate ethyl 4-benzoyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 4-benzoyl-1-(p-tolyl)pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 4-benzoyl-1-(4-methylphenyl)-3-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester
 • BDBM41124 N-(2-benzoyl-3-benzofuranyl)acetamide N-(2-benzoyl-1-benzofuran-3-yl)acetamide MLS000035434 cid_616884 N-(2-benzoylbenzofuran-3-yl)acetamide N-[2-(phenylcarbonyl)-1-benzofuran-3-yl]ethanamide SMR000010563 N-(2-Benzoyl-benzofuran-3-yl)-acetamide
 • SMR000476349 MLS001179149 cid_878744 BDBM69626 acetic acid (3-benzoylbenzofuran-5-yl) ester acetic acid (3-benzoyl-5-benzofuranyl) ester (3-benzoyl-1-benzofuran-5-yl) acetate 3-benzoyl-1-benzofuran-5-yl acetate [3-(phenylcarbonyl)-1-benzofuran-5-yl] ethanoate
 • 4-Benzoyl-1-(4-phenoxy-benzenesulfonyl)-[1,4]diazepane-2-carboxylic acid hydroxyamide 4-benzoyl-N-hydroxy-1-(4-phenoxyphenylsulfonyl)-1,4-diazepane-2-carboxamide CHEMBL90978 BDBM50071839
 • BDBM296022 1-{3-[(2R)-4-hydroxy-1- [3-methoxy-4-(1H- pyrazol-4-yl)benzoyl] pyrrolidin-2-yl]benzoyl} azetidin-3-carbonitrile US10112939, Example 61
 • BDBM50071835 4-Benzoyl-1-(4-methoxy-benzenesulfonyl)-[1,4]diazepane-2-carboxylic acid hydroxyamide CHEMBL327621 4-benzoyl-N-hydroxy-1-(4-methoxyphenylsulfonyl)-1,4-diazepane-2-carboxamide
 • BDBM50085985 N-{4-(Biphenyl-2-ylmethoxy)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide CHEMBL428653
 • BDBM50085989 CHEMBL428827 N-{4-(Biphenyl-2-yloxy)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide
 • BDBM50085997 CHEMBL266374 N-{4-(2-Bromo-6-isobutyl-phenoxy)-1-[2-(2,4-difluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide
 • CHEMBL268419 N-{4-(Biphenyl-2-ylmethylsulfanyl)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide BDBM50085981
 • CHEMBL268896 N-{4-(2-Bromo-6-isobutyl-phenoxy)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide BDBM50085991
 • CHEMBL8970 BDBM50085994 N-{4-(Biphenyl-2-ylmethyl-isobutyl-amino)-1-[2-(2,4-difluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide
 • N-{4-(Biphenyl-2-ylmethyl-isobutyl-amino)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide BDBM50085980 CHEMBL428996
 • [4-(3,4,5-Trimethoxy-benzoyl)-piperazin-1-yl]-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-methanone; hydrate CHEMBL6244 BDBM50003521 [4-(3,4,5-Trimethoxy-benzoyl)-piperazin-1-yl]-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-methanone
 • 2-benzamido-5-benzoyl-4-methyl-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester MLS000537587 cid_982691 methyl 2-benzamido-4-methyl-5-(phenylcarbonyl)thiophene-3-carboxylate SMR000161718 methyl 2-benzamido-5-benzoyl-4-methylthiophene-3-carboxylate methyl 5-benzoyl-2-(benzoylamino)-4-methyl-3-thiophenecarboxylate BDBM57277 2-benzamido-5-benzoyl-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester
 • 2-chloranyl-N-[4,5-dimethyl-3-(phenylcarbonyl)thiophen-2-yl]ethanamide N-(3-benzoyl-4,5-dimethylthiophen-2-yl)-2-chloroacetamide SMR000177103 BDBM47849 MLS000555384 cid_615593 N-(3-benzoyl-4,5-dimethyl-2-thiophenyl)-2-chloroacetamide N-(3-benzoyl-4,5-dimethyl-2-thienyl)-2-chloro-acetamide N-(3-Benzoyl-4,5-dimethyl-thiophen-2-yl)-2-chloro-acetamide
 • SMR000335878 cid_3741721 methyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(phenylcarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate BDBM66583 3-benzoyl-2-(4-chlorophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid methyl ester MLS000721572 methyl 3-benzoyl-2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate 3-benzoyl-2-(4-chlorophenyl)-4-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester methyl 3-benzoyl-2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazolane-4-carboxylate
 • N'-benzoyl-3-ethyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbohydrazide 3-ethyl-5-methyl-N'-(phenylcarbonyl)-1,2-oxazole-4-carbohydrazide BDBM74406 MLS002182455 cid_40727884 SMR001271485 N'-benzoyl-3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarbohydrazide N'-benzoyl-3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carbohydrazide
 • (4-Chloro-benzoyl)-phenyl-thiocarbamic acid O-phenethyl ester CHEMBL164496 BDBM50123911
 • (S)-1-(2-Bromo-benzoyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid BDBM50125211 CHEMBL7469
 • 1-(4-Benzoyl-phenyl)-3-methyl-3-acetyloxyamino-propenone BDBM50003443 CHEMBL334790
 • 1-(4-Imidazol-1-yl-benzoyl)-cyclobutanecarbothioic acid methylamide CHEMBL47088 BDBM50099576
 • 1-benzoyl-3-nitro-1H-pyrazole BDBM23711 N-Benzoylpyrazole deriv., 19
 • 1-benzoyl-4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine BDBM25799 piperazine, p6
 • 2-(2,3-Dihydroxy-benzoyl)-6-hydroxy-benzene-1,4-dicarbaldehyde BDBM50290330 CHEMBL83759
 • 2-(3-Benzoyl-4-ethyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide CHEMBL147189 BDBM50109719
 • 2-(3-Benzoyl-5-diethylaminomethyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide BDBM50109727 CHEMBL150340
 • 2-(3-Benzoyl-5-ethyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide CHEMBL151128 BDBM50109715
 • 2-Benzoyl-N-(1-benzyl-2-oxo-ethyl)-benzamide BDBM50112836 CHEMBL28444
 • 2-Ethoxy-benzoic acid N'-(2-ethoxy-benzoyl)-hydrazide BDBM50066329 CHEMBL322336
 • 2-Hydroxy-benzoic acid N'-(2-amino-benzoyl)-hydrazide BDBM50056899 CHEMBL173334
 • 2-Hydroxy-benzoic acid N'-(2-mercapto-benzoyl)-hydrazide BDBM50056888 CHEMBL425852
 • 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde 4-tert-butyl-benzoyl hydrazone CHEMBL200801 BDBM50176387
 • 2-hydroxy-5-methyl-benzaldehyde 4-chloro-benzoyl hydrazone BDBM50176378 CHEMBL274958
 • 3-(2-benzoyl-1H-indol-5-yl)-N-hydroxyacrylamide CHEMBL244670 BDBM50219424
 • 3-Benzoyl-thiazolidine-2-carboxylic acid adamantan-2-ylamide CHEMBL1642606 BDBM50334692
 • 3-Chloro-2-(2-nitro-benzoyl)-cyclohex-2-enone CHEMBL71198 BDBM50113307
 • 3-Hydroxy-2-(2-nitro-benzoyl)-cyclohex-2-enone BDBM50113304 CHEMBL71679
 • 3-Methoxy-2-(2-nitro-benzoyl)-cyclohex-2-enone BDBM50113311 CHEMBL306834
 • 3-[5-(2-Fluoro-benzoyl)-thiazol-2-ylamino]-benzonitrile CHEMBL181458 BDBM50162697
 • 4-Bromo-benzoic acid N'-(4-bromo-benzoyl)-hydrazide CHEMBL108311 BDBM50066301
 • 4-Methyl-N-[3-(quinolin-2-ylmethoxy)-benzoyl]-benzenesulfonamide CHEMBL310833 BDBM50006821
 • 6-(4-Chloro-benzoyl)-N,N-dimethyl-phthalamic acid CHEMBL80016 BDBM50145837
 • 6-[3-(2,6-Dichloro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1085051 BDBM50319215
 • 6-[3-(3-Bromo-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319210 CHEMBL1083087
 • 6-[3-(4-Chloro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319208 CHEMBL1084283
 • 6-[3-(4-Iodo-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319211 CHEMBL1083088
 • 6-[3-(4-Nitro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1086266 BDBM50319213
 • 6-[3-(4-benzenesulfonylamino-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1084019 BDBM50319218
 • BDBM120833 N-benzoyl-5-(-4'-chloro phenyl)-3-phenylpyrazoline (2d)
 • BDBM120835 N-benzoyl-5-(-3'-methoxy phenyl)-3-phenylpyrazoline (2f)
 • BDBM120836 N-benzoyl-5-(-4'-methoxy phenyl)-3-phenylpyrazoline (2g)
 • BDBM23703 N-Benzoylpyrazole deriv., 5 1-benzoyl-4-nitro-1H-pyrazole
 • BDBM50015117 2-(3-Benzoyl-phenyl)-N-hydroxy-N-methyl-propionamide CHEMBL366840
 • BDBM50020820 [(5-Chloro-2-mercapto-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid CHEMBL112922
 • BDBM50020828 [Cyclopentyl-(3,5-dichloro-2-hydroxy-benzoyl)-amino]-acetic acid CHEMBL324676
 • BDBM50020829 CHEMBL114242 [(2-Acetylsulfanyl-3-fluoro-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid
 • BDBM50020833 [(3-Chloro-2-mercapto-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid CHEMBL326137
 • BDBM50020841 [Cyclopentyl-(2-mercapto-3-methyl-benzoyl)-amino]-acetic acid CHEMBL324242
 • BDBM50025982 CHEMBL33874 N-[4-(2-Imidazol-1-yl-ethoxy)-benzoyl]-benzamide
 • BDBM50066290 CHEMBL110782 2-Bromo-benzoic acid N'-(2-bromo-benzoyl)-hydrazide
 • BDBM50079165 CHEMBL327310 1-Benzoyl-3-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-urea
 • BDBM50100292 2-(3-Benzoyl-phenoxy)-4-imidazol-1-ylmethyl-benzonitrile CHEMBL22440
 • BDBM50107017 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(3-phenoxy-propyl)-guanidine CHEMBL108782
 • BDBM50107023 CHEMBL320248 N-(2-Benzylsulfanyl-ethyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine
 • BDBM50107025 N-(4-Isopropoxy-phenyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine CHEMBL106351
 • BDBM50107026 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(3-phenyl-propyl)-guanidine CHEMBL105997
 • BDBM50107030 N-(2-Methyl-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine CHEMBL106459
 • BDBM50107031 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine CHEMBL108728
 • BDBM50107033 N-(2,5-Dibromo-phenyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine CHEMBL106434
 • BDBM50107037 CHEMBL106610 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(5-phenyl-pentyl)-guanidine
 • BDBM50107039 N-(2,3-Dichloro-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine CHEMBL109012
 • BDBM50107048 CHEMBL106210 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-naphthalen-1-yl-guanidine
 • BDBM50109721 2-(3-Benzoyl-5-hydroxymethyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide CHEMBL151535
 • BDBM50109723 2-(4-Benzoyl-2-ethyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide CHEMBL358210
 • BDBM50109724 CHEMBL359202 2-(3-Benzoyl-4-methyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide
 • BDBM50123879 CHEMBL351474 Benzoyl-phenyl-thiocarbamic acid O-(2-phenylsulfanyl-ethyl) ester
 • BDBM50128314 N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cyclohexyl]-4-ethyl-benzamide CHEMBL55108
 • BDBM50138342 CHEMBL338782 1-(3,4-Dichloro-benzoyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
 • BDBM50162690 CHEMBL180359 3-[5-(2-Methyl-benzoyl)-thiazol-2-ylamino]-benzonitrile
 • BDBM50162692 CHEMBL180251 3-[5-(4-Methoxy-benzoyl)-thiazol-2-ylamino]-benzonitrile
 • BDBM50162694 CHEMBL180692 3-[5-(2-Ethyl-benzoyl)-thiazol-2-ylamino]-benzonitrile
 • BDBM50162695 CHEMBL369763 3-[5-(2-Trifluoromethyl-benzoyl)-thiazol-2-ylamino]-benzonitrile
 • BDBM50170497 3-Benzoyl-N-(4-hydroxycarbamoylmethyl-thiazol-2-yl)-benzamide CHEMBL189656
 • BDBM50174377 CHEMBL196993 1-(2,4-Dichloro-benzoyl)-3-(3-hydroxy-phenyl)-urea
 • BDBM50176384 CHEMBL427372 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde 4-tert-butyl-benzoyl hydrazone
 • BDBM50196149 CHEMBL217276 4-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]benzoyl]-morpholine
 • BDBM50196150 CHEMBL384854 4-[4-fluoro-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-morpholine
 • BDBM50196179 4-[4-bromo-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-morpholine CHEMBL215416
 • BDBM50196216 CHEMBL384960 1-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-benzoyl]-piperidine
 • BDBM50221161 2-benzoyl-8a-benzyl-1,2,3,4,8,8a-hexahydroisoquinolin-6(7H)-one CHEMBL439025
 • BDBM50319207 6-[3-(4-Fluoro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1084282
 • BDBM50319209 6-[3-(4-Bromo-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1083086
 • BDBM50319240 7-(3-Benzoyl-1-benzyl-ureido)-heptanoic acid hydroxyamide CHEMBL1084550
 • BDBM50327221 4-Benzoyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline CHEMBL1258955
 • BDBM50327222 CHEMBL1258500 4-Benzoyl-1-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
 • BDBM50343329 N-(4-{4-[(Benzylmethylamino)methyl]benzoyl}phenyl)-2-diethylaminoacetamide CHEMBL1773478
 • BDBM587642 US11535607, Example 41-1 2-benzoyl-N-hydroxyisoindoline-4- carboxamide
 • Benzoyl-cyclohexyl-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester CHEMBL164280 BDBM50123887
 • Benzoyl-phenyl-thiocarbamic acid O-furan-2-ylmethyl ester CHEMBL165965 BDBM50123877
 • CHEMBL105782 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-guanidine BDBM50107020
 • CHEMBL106463 BDBM50107056 N-(4-Benzyloxy-phenyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine
 • CHEMBL108310 4-Chloro-benzoic acid N'-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-hydrazide BDBM50066319
 • CHEMBL1083128 6-(3-benzoyl-1-benzyl-ureido)-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319239
 • CHEMBL108347 BDBM50107034 N-(4-Butoxy-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine
 • CHEMBL1084812 6-[3-(3-Nitro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319214
 • CHEMBL108500 BDBM50066330 Naphthalene-1-carboxylic acid N'-(2-fluoro-benzoyl)-hydrazide
 • CHEMBL1085053 BDBM50319217 6-[3-(4-phenylacetylamino-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide
 • CHEMBL110788 N-(3-Dimethylamino-propyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine BDBM50107041
 • CHEMBL110831 2-Fluoro-benzoic acid N'-(2-fluoro-benzoyl)-hydrazide BDBM50066298
 • CHEMBL110954 2-Amino-benzoic acid N'-(2-amino-benzoyl)-hydrazide BDBM50056901
 • CHEMBL111238 BDBM50066317 3,4-Dichloro-benzoic acid N'-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-hydrazide
 • CHEMBL111976 BDBM50020835 [(2-Acetylsulfanyl-3-isopropyl-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid
 • CHEMBL112630 {Cyclopentyl-[2-(2,2-dimethyl-propionylsulfanyl)-benzoyl]-amino}-acetic acid BDBM50020826
 • CHEMBL114294 [Cyclopentyl-(3,5-dichloro-2-mercapto-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50020842
 • CHEMBL1276534 N-Benzoyl-N',N''-bis(4-aminomorpholine)phosphoric triamide BDBM50330374
 • CHEMBL1276567 N-Benzoyl-N',N''-bis(4-aminopiperidine)phosphoric triamide BDBM50330375
 • CHEMBL150773 2-(3-Acetyl-5-benzoyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide BDBM50109718
 • CHEMBL151590 2-(4-Benzoyl-2-hydroxymethyl-phenyl)-ethenesulfonic acid amide BDBM50109728
 • CHEMBL151710 2-(3-Benzoyl-5-cyano-phenyl)-ethenesulfonic acid amide BDBM50109726
 • CHEMBL174053 BDBM50137469 2-Benzoyl-1-cyclohexyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
 • CHEMBL189770 N-Benzoyl-4-chloro-benzenesulfonamide BDBM50154511 N-(4-chlorophenylsulfonyl)benzamide
 • CHEMBL217255 BDBM50196156 4-[4-chloro-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-morpholine
 • CHEMBL263056 [Cyclopentyl-(2-mercapto-3-trifluoromethyl-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50020830
 • CHEMBL263475 1-[4-bromo-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-piperidine BDBM50196210
 • CHEMBL287311 1-Benzoyl-4-(3,4-dimethoxy-phenyl)-pyrrolidin-2-one BDBM50017097
 • CHEMBL305296 BDBM50059013 3-(4-Chloro-benzoyl)-1-phenyl-imidazolidine-2,4-dione
 • CHEMBL310856 3-(4-Chloro-benzoyl)-phthalic acid 1-methyl ester BDBM50145826
 • CHEMBL325305 BDBM50020834 [Cyclopentyl-(3-isopropyl-2-mercapto-benzoyl)-amino]-acetic acid
 • CHEMBL325659 [Cyclopentyl-(3-fluoro-2-mercapto-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50020824
 • CHEMBL34206 2-(4-Benzoyl-benzenesulfonylmethyl)-5-phenyl-pentanoic acid hydroxyamide BDBM50100089
 • CHEMBL379434 BDBM50186500 1-benzoyl-2-benzyl-1,2-dihydropyridin-3(6H)-one
 • CHEMBL385963 BDBM50196203 1-[2-[(1H-indol-2-ylsulfonyl)amino]benzoyl]-piperidine
 • CHEMBL421416 3,4-Dichloro-benzoic acid N'-(3,4-dichloro-benzoyl)-hydrazide BDBM50066302
 • CHEMBL429563 BDBM50023513 2,2-Dimethyl-malonic acid mono-(4-benzoyl-phenyl) ester
 • CHEMBL431643 N-(2,5-Dichloro-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine BDBM50107052
 • CHEMBL433415 BDBM50095217 2-(4-Benzoyl-piperazine-1-sulfonyl)-N-hydroxy-benzamide
 • CHEMBL445132 BDBM50123873 Benzoyl-phenyl-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester
 • CHEMBL590016 4-(3-Benzoyl-1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid BDBM50308548
 • CHEMBL602309 3-(3-Benzoyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid BDBM50308547
 • CHEMBL608671 N-(5-Benzoyl-4-phenylthiazol-2-yl)-4-methylbenzamide BDBM50308489
 • CHEMBL76451 BDBM50012909 [3-(4-Chloro-benzoyl)-2-nitro-phenyl]-acetic acid
 • Ethanesulfonic acid (3-benzoyl-phenyl)-pyridin-3-ylmethyl-amide CHEMBL104248 BDBM50147131
 • Ethanesulfonic acid (4-benzoyl-phenyl)-pyridin-3-ylmethyl-amide BDBM50147127 CHEMBL107806
 • N-(2,6-Dichloro-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine CHEMBL110352 BDBM50107040
 • N-(2-Benzoyl-phenyl)-3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzamide BDBM50041834 CHEMBL45284
 • N-(2-Isopropyl-phenyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine CHEMBL105929 BDBM50107053
 • N-(3,4-Dichloro-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine CHEMBL107684 BDBM50107024
 • N-(4-Benzoyl-phenyl)-2-(pyridin-4-ylsulfanyl)-acetamide BDBM50116598 CHEMBL331019
 • N-(4-Benzoyl-phenyl)-3-pyridin-4-yl-propionamide CHEMBL327151 BDBM50116604
 • N-(4-Chloro-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine BDBM50107036 CHEMBL322599
 • N-(4-Ethoxy-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine BDBM50107029 CHEMBL108727
 • N-(4-Isopropyl-phenyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine CHEMBL107394 BDBM50107050
 • N-(4-Methoxy-benzoyl)-N'-(4-phenyl-butyl)-guanidine BDBM50107043 CHEMBL321883
 • N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(2-phenoxy-ethyl)-guanidine CHEMBL106356 BDBM50107021
 • N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-naphthalen-1-ylmethyl-guanidine BDBM50107051 CHEMBL108627
 • N-(4-Phenyl-butyl)-N'-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-guanidine BDBM50107046 CHEMBL110164
 • N-benzoyl-5-(-2'-chloro phenyl)-3-phenylpyrazoline (2b) BDBM120831
 • N-benzoyl-5-(-3'-chloro phenyl)-3-phenylpyrazoline (2c) BDBM120832
 • Naphthalene-1-carboxylic acid N'-(2-bromo-benzoyl)-hydrazide CHEMBL108652 BDBM50066312
 • Naphthalene-2-carboxylic acid N'-(2,4-dichloro-benzoyl)-hydrazide BDBM50066324 CHEMBL321850
 • [(2-Acetylsulfanyl-3-methyl-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid BDBM50020831 CHEMBL113315
 • [(3-Bromo-benzyl)-(2,4-dichloro-benzoyl)-amino]-acetic acid BDBM50126662 CHEMBL276969
 • [(3-Nitro-benzoyl)-(4-nitro-phenyl)-amino]-acetic acid CHEMBL8370 BDBM50016618
 • [(4-Chloro-2-mercapto-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid BDBM50020822 CHEMBL112545
 • [Cyclopentyl-(2-mercapto-3-methoxy-benzoyl)-amino]-acetic acid CHEMBL113276 BDBM50020840
 • piperazine, p2 BDBM25795 1-benzoyl-4-(9H-fluoren-9-yl)piperazine
 • pyrimidine deriv. 15 BDBM5587 5-benzoyl-6-(cyclohexylmethoxy)pyrimidine-2,4-diamine
 • (E)-3-(5-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-N-hydroxy-acrylamide BDBM50140882 CHEMBL29814 3-(5-benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-N-hydroxyacrylamide
 • BDBM50140883 CHEMBL29362 3-(5-benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxyacrylamide (E)-3-(5-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxy-acrylamide
 • N-[(2S,4R)-1-[2-(2,4-Difluoro-benzoyl)-benzoyl]-4-(triphenyl-lambda*4*-sulfanyl)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-4-[2,4-dioxo-thiazolidin-(5Z)-ylidenemethyl]-benzamide BDBM50097334 CHEMBL385730
 • cid_851892 BDBM95260 methyl 5-benzoyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-ylcarbamate MLS000537583 SMR000161713 N-(5-benzoyl-4-phenyl-thiazol-2-yl)carbamic acid methyl ester N-(5-benzoyl-4-phenyl-2-thiazolyl)carbamic acid methyl ester methyl N-(5-benzoyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)carbamate methyl N-[4-phenyl-5-(phenylcarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamate
 • 4-benzoyl-N-(2-pyridyl)-1H-imidazole-5-carboxamide cid_604408 MLS000079316 SMR000040890 BDBM42625 4-(phenylcarbonyl)-N-pyridin-2-yl-1H-imidazole-5-carboxamide 4-benzoyl-N-(2-pyridinyl)-1H-imidazole-5-carboxamide 4-benzoyl-N-pyridin-2-yl-1H-imidazole-5-carboxamide
 • MLS000113416 N-[4-methyl-2-(phenylcarbonyl)phenyl]-2-morpholin-4-yl-propanamide N-(2-benzoyl-4-methylphenyl)-2-morpholin-4-ylpropanamide BDBM56292 SMR000109315 cid_2926565 N-(2-benzoyl-4-methyl-phenyl)-2-morpholino-propionamide N-(2-benzoyl-4-methylphenyl)-2-(4-morpholinyl)propanamide
 • MLS001197275 N-(2-benzoyl-4-bromophenyl)-3-(1-piperidinyl)propanamide N-[4-bromanyl-2-(phenylcarbonyl)phenyl]-3-piperidin-1-yl-propanamide BDBM73913 cid_1332906 SMR000555405 N-(2-benzoyl-4-bromophenyl)-3-piperidin-1-ylpropanamide N-(2-benzoyl-4-bromo-phenyl)-3-piperidino-propionamide
 • (S)-2-[(3-Bromo-benzyl)-(4-chloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid 2-[(3-Bromo-benzyl)-(4-chloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50126672 CHEMBL26052
 • 2-benzoyl-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole 2-benzoyl-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole 1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole 5 BDBM8760
 • 3-((E)-4-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxy-acrylamide BDBM50100452 3-(4-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxy-acrylamide CHEMBL13168
 • 5-Benzoyl-2-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-isoindole-1,3-dione 5-benzoyl-2-(2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethyl)isoindoline-1,3-dione BDBM50004001 CHEMBL140999
 • BDBM43544 N'-benzoyl-3-(2,3-dihydroindol-1-ylsulfonyl)benzohydrazide MLS001002975 N'-benzoyl-3-indolin-1-ylsulfonyl-benzohydrazide SMR000372620 3-(2,3-dihydroindol-1-ylsulfonyl)-N'-(phenylcarbonyl)benzohydrazide cid_2476398
 • BDBM50085984 N-[1-[2-(2,4-Difluoro-benzoyl)-benzoyl]-4-(3-isobutyl-2'-isopropyl-biphenyl-2-yloxy)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide CHEMBL9161
 • BDBM50085986 CHEMBL267258 N-{4-(Biphenyl-2-ylmethyl-isobutyl-amino)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-3-[4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-phenyl]-acrylamide
 • BDBM50085987 CHEMBL8973 4-(2,4-Dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-N-[1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-4-(3-isobutyl-2'-isopropyl-biphenyl-2-yloxy)-pyrrolidin-2-ylmethyl]-benzamide
 • CHEMBL1080622 BDBM50312283 (+/-)-cis-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-phenylacetamide N-((2S,4R)-1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-phenylacetamide
 • CHEMBL166332 Benzoyl-phenyl-thiocarbamic acid O-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl] ester BDBM50123870 O-2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl benzoyl(phenyl)carbamothioate
 • CHEMBL280721 (S)-2-[(3-Bromo-benzyl)-(2-chloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50126664 2-[(3-Bromo-benzyl)-(2-chloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid
 • (+/-)-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)acetamide BDBM50312295 CHEMBL1079486
 • (2S,4S)-1-(3,4-Dichloro-benzoyl)-pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid CHEMBL180457 BDBM50162533
 • (4-Benzoyl-piperazin-1-yl)-pyridin-3-yl-acetonitrile; dihydrochloride BDBM50003478 CHEMBL3215984
 • (S)-1-(4-(9-cyclohexylnonyl)benzoyl)pyrrolidine-2-carboximidamide hydrochloride BDBM50343832 CHEMBL1774574
 • 1-(2,4-Dichloro-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid BDBM50106433 CHEMBL128555
 • 1-(2-Chloro-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid BDBM50128453 CHEMBL60573
 • 1-(3,4-Dichloro-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid CHEMBL301887 BDBM50128447
 • 1-(3,4-Difluoro-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid CHEMBL293339 BDBM50128455
 • 1-(3-Fluoro-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid BDBM50128449 CHEMBL57604
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-phenylhydrazinecarbothioamide (20) BDBM181094
 • 2-(4-azido)phenyl)-6-benzoyl-quinoline-4-carboxylic acid BDBM50326831 CHEMBL1254873
 • 2-(4-azido)phenyl)-8-benzoyl-quinoline-4-carboxylic acid BDBM50326830 CHEMBL1254872
 • 2-Acetylamino-2-methyl-propionic acid 4-benzoyl-phenyl ester CHEMBL9816 BDBM50023519
 • 2-Benzoyl-5-hydroxy-hexa-2,4-dienedioic acid diethyl ester CHEMBL94220 BDBM50014193
 • 2-[(4-Benzyloxy-benzoyl)-cyclohexyl-amino]-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157182 CHEMBL361207
 • 2-[3-Benzoyl-1-(4-nitro-benzyl)-thioureido]-propionic acid CHEMBL359034 BDBM50086775
 • 2-[Benzyl-(2,4-dichloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50126678 CHEMBL24489
 • 2-hydroxy-5-tert-butyl-benzaldehyde 4-methoxy-benzoyl hydrazone BDBM50176379 CHEMBL199266
 • 2-methyl-N-phenyl-5-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}benzamide BDBM50244727 CHEMBL461366
 • 3-[(2,4-Dihydroxy-benzoyl)-hydrazono]-N-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-butyramide CHEMBL176042 BDBM50162337
 • 3-benzoyl-4-bromophenyl 1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane-4-carboxylate CHEMBL564825 BDBM50296747
 • 4-(4-(3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)benzoyl)benzoic acid CHEMBL1087977 BDBM50317278
 • 4-(4-{[2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl]oxy}benzoyl)benzoic acid BDBM50180896 CHEMBL201699
 • 4-[3-(2,4-Dichloro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzoic acid CHEMBL382298 BDBM50174398
 • 4-[3-(2-Bromo-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzoic acid CHEMBL196330 BDBM50174394
 • 4-[3-(2-Chloro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzoic acid CHEMBL372113 BDBM50174376
 • 4-[3-(2-Fluoro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzoic acid CHEMBL434946 BDBM50174400
 • 6,7-Dihydroxy-1-(2,4,6-trimethyl-benzoyl)-isoquinoline-3-carboxylic acid BDBM50128435 CHEMBL416319
 • 6,7-Dihydroxy-1-(4-nitro-benzoyl)-isoquinoline-3-carboxylic acid CHEMBL57742 BDBM50128446
 • BDBM50021434 CHEMBL36830 2-Benzoyl-benzoic acid 1-methyl-piperidin-4-yl ester
 • BDBM50023532 CHEMBL9601 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-(4-hydroxy-benzoyl)-phenyl ester
 • BDBM50023547 CHEMBL10034 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-(4-chloro-benzoyl)-phenyl ester
 • BDBM50031032 CHEMBL126027 4-Benzoyl-3-phenyl-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
 • BDBM50041786 CHEMBL295624 1,8-Dihydroxy-3-(4-methyl-benzoyl)-10H-anthracen-9-one
 • BDBM50041794 CHEMBL45104 1,8-Dihydroxy-3-(4-methoxy-benzoyl)-10H-anthracen-9-one
 • BDBM50100827 2-[3-Benzoyl-1-(2-nitro-benzyl)-thioureido]-propionic acid CHEMBL75381
 • BDBM50104045 N-[3-Benzoyl-4-(2-p-tolyl-acetylamino)-phenyl]-nicotinamide CHEMBL106252
 • BDBM50104046 CHEMBL104134 N-(2-Benzoyl-4-phenylacetylamino-phenyl)-2-p-tolyl-acetamide
 • BDBM50104057 N-[3-Benzoyl-4-(2-p-tolyl-acetylamino)-phenyl]-benzamide CHEMBL106052
 • BDBM50106431 CHEMBL292700 1-(3,4-Dihydroxy-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid
 • BDBM50106442 1-(3,4-Dihydroxy-benzoyl)-6,7-dimethoxy-isoquinoline-3-carboxylic acid CHEMBL336271
 • BDBM50107055 N-(4-tert-Butyl-phenyl)-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine CHEMBL110516
 • BDBM50109720 2-[3-Benzoyl-5-(2-methanesulfonyl-vinyl)-phenyl]-propionic acid CHEMBL150363
 • BDBM50128441 6,7-Dihydroxy-1-(4-methanesulfonylamino-benzoyl)-isoquinoline-3-carboxylic acid CHEMBL58431
 • BDBM50140322 4-[3-(4-Benzoyl-benzyloxy)-phenyl]-2,4-dioxo-butyric acid CHEMBL416364
 • BDBM50162508 CHEMBL361781 (2S,4S)-1-(4-Trifluoromethyl-benzoyl)-pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid
 • BDBM50163927 CHEMBL425528 [(3-Iodo-benzoyl)-(4-trifluoromethyl-benzyl)-amino]-phenyl-acetic acid
 • BDBM50174371 4-[3-(2,4-Dichloro-benzoyl)-ureido]-2-hydroxy-benzoic acid CHEMBL196014
 • BDBM50174391 3-Chloro-4-[3-(2,4-dichloro-benzoyl)-ureido]-benzoic acid CHEMBL196630
 • BDBM50174393 4-[3-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureidomethyl]-benzoic acid CHEMBL197662
 • BDBM50177520 CHEMBL204913 [(S)-1-(benzoyl-hydrazonomethyl)-pentyl]-carbamic acid tert-butyl ester
 • BDBM50180610 CHEMBL203139 3-(4-(3-(benzyloxy)prop-1-ynyl)benzoyl)pentanoic acid
 • BDBM50207572 N-[4-(5-nitro-1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine CHEMBL234072
 • BDBM50207583 CHEMBL234279 N-[2-(5-nitro-1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine
 • BDBM50272731 CHEMBL444396 2-(3-Benzoyl-phenyl)-propionic acid 2-nitrooxy-ethyl ester
 • BDBM50310597 CHEMBL1078257 2-benzoyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
 • BDBM50321171 CHEMBL1163811 (1-(3-(dimethylamino)benzoyl)piperidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone
 • BDBM50326826 CHEMBL1254699 2-(4-acetamido)phenyl)-8-benzoyl-quinoline-4-carboxylic acid
 • BDBM50326828 CHEMBL1254784 8-benzoyl-2-(4-(methylsulfonyl)phenyl)quinoline-4-carboxylic acid
 • BDBM50326829 6-benzoyl-2-(4-(methylsulfonyl)phenyl)quinoline-4-carboxylic acid CHEMBL1254785
 • Benzoic acid 4-(2,3-dichloro-benzoyl)-2-methyl-phenyl ester BDBM50169760 CHEMBL187531
 • CHEMBL101495 BDBM50115136 2-Amino-5-benzoyl-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pteridin-4-one
 • CHEMBL1083397 6-[3-(4-tert-Butyl-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319212
 • CHEMBL1088689 4-(3-(3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)benzoyl)benzoic acid BDBM50317321
 • CHEMBL1254700 BDBM50326827 2-(4-acetamido)phenyl)-6-benzoyl-quinoline-4-carboxylic acid
 • CHEMBL149402 3-(3-Benzoyl-5-ethyl-phenyl)-acrylic acid ethyl ester BDBM50109725
 • CHEMBL15185 BDBM50063806 6-Benzoyl-3-(2-dimethylamino-ethyl)-3H-benzooxazol-2-one
 • CHEMBL16682 BDBM50051201 Benzoyl-carbamic acid 3-(1H-imidazol-4-yl)-propyl ester
 • CHEMBL167888 BDBM50139677 3-(Benzoyl-methyl-amino)-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
 • CHEMBL1762413 4-amino-6-[[2-(4-formylphenoxymethyl)benzoyl]amino]-2-methylquinoline BDBM50340684
 • CHEMBL1784913 1-Benzoyl-5-(4-methylpiperazin-1-yl-methyl)-1H-indole BDBM50345752
 • CHEMBL196678 3-Chloro-4-[3-(2-chloro-benzoyl)-ureido]-benzoic acid BDBM50174383
 • CHEMBL197901 1-(2,4-Dichloro-benzoyl)-3-(1H-indol-6-yl)-urea BDBM50174399
 • CHEMBL234074 N-[3-(5-nitro-1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine BDBM50207580
 • CHEMBL292844 1-(4-Amino-benzoyl)-6,7-dihydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid BDBM50128448
 • CHEMBL332495 BDBM50083580 4-{5-[(4-Benzoyl-phenylamino)-methyl]-imidazol-1-ylmethyl}-benzonitrile
 • CHEMBL362617 BDBM50157202 2-[Cyclohexyl-(4-cyclohexyloxy-benzoyl)-amino]-thiazole-5-carboxylic acid
 • CHEMBL417974 2,2-Dimethyl-propionic acid 2-allyl-4-benzoyl-phenyl ester BDBM50023560
 • CHEMBL497858 BDBM50272732 2-(3-Benzoyl-phenyl)-propionic acid 2-nitrooxy-propyl ester
 • CHEMBL57388 BDBM50128437 6,7-Dihydroxy-1-(4-trifluoromethyl-benzoyl)-isoquinoline-3-carboxylic acid
 • CHEMBL591710 N-(5-Benzoyl-4-phenylthiazol-2-yl)furan-2-carboxamide BDBM50308487
 • CHEMBL592680 N-(5-(4-(Methylsulfonyl)benzoyl)-4-phenylthiazol-2-yl)benzamide BDBM50308490
 • CHEMBL597113 2-(4-bromo-2-(4-(carboxymethoxy)benzoyl)phenoxy)acetic acid BDBM50308983
 • CHEMBL9876 BDBM50023527 2,2-Dimethyl-malonic acid 4-benzoyl-phenyl ester methyl ester
 • N-(2-Aminomethyl-3H-benzoimidazol-5-yl)-4-benzoyl-benzamide BDBM50116281 CHEMBL73945
 • N-Benzoylimidazole 1-benzoyl-1H-imidazole Imidazole N-1 deriv. 7 BDBM7946
 • N-[2-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine CHEMBL389307 BDBM50207581
 • N-[3-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine BDBM50207575 CHEMBL446189
 • N-[4-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-benzoyl]-guanidine CHEMBL434958 BDBM50207569
 • N-{4-[4-(1H-benzoimidazol-2-yl)-phenylsulfanylmethyl]-benzoyl}-guanidine CHEMBL232442 BDBM50207578
 • [2,4-Bis-(4-methoxy-benzoyl)-pyrrol-1-yl]-acetic acid BDBM50122956 CHEMBL138065
 • aminopyrazole 11 4-benzoyl-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine BDBM15720
 • aminopyrazole 12 BDBM15721 4-benzoyl-1-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
 • aminopyrazole 13 BDBM15722 4-benzoyl-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
 • tetrahydroisoquinoline (THIQ), 22 2-benzoyl-7,8-dimethyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline BDBM24117
 • 1-Benzoyl-4-(4-but-2-ynyloxy-benzenesulfonyl)-[1,4]diazepane-5-carboxylic acid hydroxyamide 1-benzoyl-4-(4-(but-2-ynyloxy)phenylsulfonyl)-N-hydroxy-1,4-diazepane-5-carboxamide CHEMBL369302 BDBM50162738
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(2-methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide (18) N-(adamantan-1-yl)-2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)hydrazinecarbothioamide (19) BDBM181092
 • N-benzoyl-N-(2-phenyl-2H-pyrazolo[3,4-c]quinolin-4-yl)-benzamide CHEMBL389318 BDBM50218927 N-benzoyl-N-(2-phenyl-2H-pyrazolo[3,4-c]quinolin-4-yl)benzamide
 • N-(2-butyl-3-(p-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)-5-benzofuranyl)methanesulfonamide N-[2-butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl}-1-benzofuran-5-yl]methanesulfonamide SR 33589 BDBM50151864 DRONEDARONE N-(2-butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)-5-benzofuranyl)-methanesulfonamide SR 33589B CHEMBL184412
 • SMR000078972 methyl 2-[[4-(methanesulfonamido)benzoyl]amino]benzoate 2-[[4-(methanesulfonamido)benzoyl]amino]benzoic acid methyl ester BDBM42767 methyl 2-[[4-(methylsulfonylamino)phenyl]carbonylamino]benzoate 2-[[[4-(methanesulfonamido)phenyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester methyl 2-({4-[(methylsulfonyl)amino]benzoyl}amino)benzoate MLS000051092 cid_967576
 • cid_1289497 BDBM42779 SMR000078380 ethyl 2-[[4-(methanesulfonamido)benzoyl]amino]benzoate 2-[[[4-(methanesulfonamido)phenyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid ethyl ester MLS000050790 ethyl 2-({4-[(methylsulfonyl)amino]benzoyl}amino)benzoate 2-[[4-(methanesulfonamido)benzoyl]amino]benzoic acid ethyl ester ethyl 2-[[4-(methylsulfonylamino)phenyl]carbonylamino]benzoate
 • methyl 4-({2-[(phenylsulfonyl)amino]benzoyl}amino)benzoate methyl 4-[[2-(benzenesulfonamido)benzoyl]amino]benzoate SMR000200489 4-[[2-(benzenesulfonamido)benzoyl]amino]benzoic acid methyl ester MLS000581884 cid_1289514 4-[[[2-(benzenesulfonamido)phenyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester BDBM46765 methyl 4-[[2-(phenylsulfonylamino)phenyl]carbonylamino]benzoate
 • SMR000173024 N-[5-methyl-3-(phenylcarbonyl)thiophen-2-yl]-2-morpholin-4-yl-ethanamide N-(3-Benzoyl-5-methyl-thiophen-2-yl)-2-morpholin-4-yl-acetamide N-(3-benzoyl-5-methylthiophen-2-yl)-2-morpholin-4-ylacetamide MLS000564455 N-(3-benzoyl-5-methyl-2-thienyl)-2-morpholino-acetamide BDBM68937 cid_858362 N-(3-benzoyl-5-methyl-2-thiophenyl)-2-(4-morpholinyl)acetamide
 • 1-(4-Methoxy-benzenesulfonyl)-4-(4-trifluoromethoxy-benzoyl)-[1,4]diazepane-2-carboxylic acid hydroxyamide BDBM50071837 N-hydroxy-1-(4-methoxyphenylsulfonyl)-4-(4-(trifluoromethoxy)benzoyl)-1,4-diazepane-2-carboxamide CHEMBL329558
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine-carbothioamide (17) BDBM181090 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide (16)
 • 2-heptyl-5-methyl-4-(phenylcarbonyl)-4H-pyrazol-3-one SMR000163389 4-benzoyl-2-heptyl-5-methyl-4H-pyrazol-3-one 4-benzoyl-2-heptyl-5-methyl-2-pyrazolin-3-one 4-benzoyl-2-heptyl-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one MLS000538144 BDBM57263 cid_4026064
 • 5-amino-1-benzoyl-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester SMR000270978 5-amino-1-benzoyl-4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester ethyl 5-amino-1-benzoylpyrazole-4-carboxylate cid_801218 ethyl 5-amino-1-benzoyl-1H-pyrazole-4-carboxylate MLS000677157 BDBM45576 ethyl 5-azanyl-1-(phenylcarbonyl)pyrazole-4-carboxylate
 • MLS000064524 SMR000077077 1-[4-(valerylamino)benzoyl]nipecotic acid ethyl ester ethyl 1-[4-(pentanoylamino)benzoyl]-3-piperidinecarboxylate ethyl 1-[4-(pentanoylamino)phenyl]carbonylpiperidine-3-carboxylate BDBM84205 ethyl 1-[4-(pentanoylamino)benzoyl]piperidine-3-carboxylate 1-[oxo-[4-(1-oxopentylamino)phenyl]methyl]-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester cid_2957284
 • SMR000102666 4-amino-5-benzoyl-2-methyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxamide 4-amino-5-benzoyl-2-methyl-1-phenylpyrrole-3-carboxamide BDBM40995 MLS000105688 4-amino-5-benzoyl-2-methyl-1-phenyl-pyrrole-3-carboxamide 4-azanyl-2-methyl-1-phenyl-5-(phenylcarbonyl)pyrrole-3-carboxamide cid_754868
 • (+/-)-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-ethylacetamide BDBM50312296 CHEMBL1079487
 • (+/-)-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-phenylbenzamide BDBM50312280 CHEMBL1079844
 • (2,4-Dichloro-benzoyl)-phenyl-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester CHEMBL162040 BDBM50123898
 • (4-Chloro-benzoyl)-phenyl-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester BDBM50123918 CHEMBL164011
 • (S)-1-(4-(7-(Cyclohexylmethoxy)heptyl)benzoyl)pyrrolidine-2-carboximidamide Hydrochloride CHEMBL1774573 BDBM50343831
 • (S)-2-[Benzoyl-(3-bromo-benzyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50132826 CHEMBL320795
 • 1-(2,4-Dichloro-benzoyl)-3-(2-methoxy-5-nitro-phenyl)-urea CHEMBL194537 BDBM50174386
 • 1-(3-Benzoyl-4-diphenylacetylamino-phenylcarbamoyl)-2-mercapto-ethyl-ammonium; chloride CHEMBL431632 BDBM50103281
 • 1-(4-(2,3,4-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribopyranosyl) benzylidene)methoxyamine CHEMBL452742 BDBM50251191
 • 1-(4-(2,3,4-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribopyranosyl) benzylidene)thiosemicarbazide BDBM50251188 CHEMBL503053
 • 1-(4-Acetylamino-3-benzoyl-phenylcarbamoyl)-2-mercapto-ethyl-ammonium; chloride BDBM50103275 CHEMBL95540
 • 1-(4-Butoxy-benzoyl)-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid BDBM50150971 CHEMBL185087
 • 1-Benzoyl-3-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-thiourea CHEMBL100020 BDBM50032391
 • 1-[2-(4-Benzoyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-imidazolidin-2-one BDBM50020255 CHEMBL307465
 • 2-(4-methylbenzoyl)benzoic acid BDBM50145840 CHEMBL83270 2-(4-Methyl-benzoyl)-benzoic acid
 • 2-[(R)-Cyclohexyl-(4-phenoxy-benzoyl)-amino]-thiazole-4-carboxylic acid CHEMBL183281 BDBM50157186
 • 2-[(R)-Cyclohexyl-(4-phenoxy-benzoyl)-amino]-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157176 CHEMBL369535
 • 2-[(R)-Isopropyl-(4-phenoxy-benzoyl)-amino]-thiazole-5-carboxylic acid CHEMBL181831 BDBM50157183
 • 2-[3-Benzoyl-1-(4-nitro-benzyl)-thioureido]-N-hydroxy-acetamide BDBM50088120 CHEMBL54535
 • 3,5-bis-(2-hydroxyphenyl)-1N-benzoyl-4, 5-dihydro-1H-pyrazole CHEMBL601717 BDBM50305212
 • 3-(3-Dodecyloxy-benzoyl)-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid BDBM50059530 CHEMBL328567
 • 3-(4-Dodecyloxy-benzoyl)-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid CHEMBL90205 BDBM50059541
 • 3-(Benzoyl-carboxymethyl-amino)-4,6-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid CHEMBL341813 BDBM50280005
 • 3-(Benzoyl-methyl-amino)-4,6-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid BDBM50280003 CHEMBL141284
 • 3-Benzoyl-3-oxopropanenitrile beta-ketonitrile 5d 3-(3-benzoylphenyl)-3-oxopropanenitrile BDBM16187
 • 3-Chloro-4-[3-(2-chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-benzenesulfonamide BDBM50174370 CHEMBL198202
 • 3-Methoxy-N-[1-(2-methoxy-benzoyl)-cyclopentyl]-2-methyl-benzamide BDBM50128303 CHEMBL298593
 • 3-[3-(2,4-Dichloro-benzoyl)-ureido]-4-methoxy-N-methyl-benzamide BDBM50174385 CHEMBL194893
 • 4-((2-benzoyl-4-bromophenyl)carbamoyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid CHEMBL382489 BDBM50178733
 • 4-(3-Hydroxy-2-methoxy-benzoyl)-1-(2-p-fluorophenylethyl)-piperidine BDBM50267632 CHEMBL489624
 • 4-(3-chloro-4-(3-chlorobenzyloxy)benzoyl)-1-methylpiperazin-2-one CHEMBL480844 BDBM50255483
 • 4-[3-(2,4-Dichloro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-N-methyl-benzamide CHEMBL365785 BDBM50174365
 • 4-[3-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzamide CHEMBL197722 BDBM50174395
 • 4-[3-(Isobutylamino-methyl)-benzoyl]-thiophene-2-sulfonic acid amide; hydrochloride BDBM50003242 CHEMBL555186
 • 6-(3-Benzoyl-1-pyridin-2-ylmethyl-ureido)-hexanoic acid hydroxyamide CHEMBL1083129 BDBM50319205
 • 6-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazin-1-yl)pyridazine-3-carboxamide BDBM50301061 CHEMBL567080
 • Acetic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester BDBM50046986 CHEMBL6217
 • BDBM20026 Quinoline 38 3-[3-benzoyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]-N-benzylaniline
 • BDBM222413 5-(benzoyl)-4-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one (A1)
 • BDBM23704 N-Benzoylpyrazole deriv., 6 1-benzoyl-N-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
 • BDBM4296 (2E)-2-benzoyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enenitrile Tyrphostin deriv. 29
 • BDBM50003415 CHEMBL130267 Sodium salt of 1-(4-Benzoyl-phenyl)-3-(hydroxy-methyl-amino)-propenone
 • BDBM50029922 CHEMBL439626 2-(1-Benzoyl-piperidin-4-ylmethyl)-5,6-dimethoxy-indan-1-one
 • BDBM50040631 1-Benzoyl-3-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-urea CHEMBL159576
 • BDBM50046984 CHEMBL268597 Cyclohexanecarboxylic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester
 • BDBM50047763 3-{[Acetyl-(4-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide CHEMBL155380
 • BDBM50047769 CHEMBL154205 2-{[Acetyl-(4-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide
 • BDBM50047787 2-{[Acetyl-(3-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide CHEMBL351997
 • BDBM50051620 3-(4-Chloro-benzoyl)-4-hydroxy-chromen-2-one NSC-133806 CHEMBL84356
 • BDBM50075318 2-(2-Chloro-4-methanesulfonyl-benzoyl)-3-hydroxy-cyclohex-2-enone CHEMBL73467
 • BDBM50091823 8-Benzoyl-2,3,4,4a-tetrahydro-1H,6H-pyrazino[1,2-a]quinoxalin-5-one CHEMBL410512
 • BDBM50100847 CHEMBL419445 2-[3-Benzoyl-1-(2-nitro-benzyl)-thioureido]-N-hydroxy-propionamide
 • BDBM50103271 1-(3-Benzoyl-4-phenylmethanesulfonylamino-phenylcarbamoyl)-2-mercapto-ethyl-ammonium; chloride CHEMBL95690
 • BDBM50107018 CHEMBL108070 N-(4-Methyl-benzoyl)-N'-(2-thiophen-2-yl-ethyl)-guanidine
 • BDBM50107049 CHEMBL322055 N-Methyl-N'-(4-methyl-benzoyl)-N''-(4-phenyl-butyl)-guanidine
 • BDBM50119123 N-Benzoyl-N'-(3-methoxy-4-oxazol-5-yl-phenyl)-guanidine CHEMBL329714
 • BDBM50123868 CHEMBL164956 (4-Methyl-benzoyl)-phenyl-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester
 • BDBM50123904 (3,5-Dichloro-benzoyl)-phenyl-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester CHEMBL165232
 • BDBM50123923 Phenyl-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester CHEMBL164503
 • BDBM50128302 CHEMBL59044 N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cyclohexyl]-2-ethyl-3-methoxy-benzamide
 • BDBM50128310 N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cyclopropyl]-3-methoxy-2-methyl-benzamide CHEMBL55953
 • BDBM50128312 CHEMBL294145 3-Methoxy-N-[1-(2-methoxy-benzoyl)-cyclohexyl]-2-methyl-benzamide
 • BDBM50128313 CHEMBL57543 N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cyclopentyl]-3-methoxy-2-methyl-benzamide
 • BDBM50136901 CHEMBL422510 N-{2-[3-Chloro-4-(2-methyl-benzoyl)-phenylamino]-phenyl}-acetamide
 • BDBM50154597 1-(2,4-Dichloro-benzoyl)-3-(2-hydroxy-5-nitro-phenyl)-thiourea CHEMBL424995
 • BDBM50170708 (S)-1-((S)-1-Benzoyl-pyrrolidine-2-carbonyl)-pyrrolidine-2-carbonitrile CHEMBL363655
 • BDBM50174380 4-Chloro-3-[3-(2,4-dichloro-benzoyl)-ureido]-N-methyl-benzamide CHEMBL194840
 • BDBM50174382 CHEMBL198009 4-Chloro-3-[3-(2-chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-benzenesulfonamide
 • BDBM50184868 N-Benzoyl-N'-{4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolyl)oxy]phenyl}-thiourea CHEMBL378489
 • BDBM50196161 1-[4-acetylamino-2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]benzoyl]-piperidine CHEMBL214728
 • BDBM50196169 1-[4-amino-2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-benzoyl]-piperidine CHEMBL216559
 • BDBM50196170 (S)-4-[4-chloro-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-3-methylmorpholine CHEMBL386209
 • BDBM50196212 1-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-4-(benzylamino)benzoyl]-piperidine CHEMBL216360
 • BDBM50196219 CHEMBL385285 (R)-4-[4-chloro-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-3-methylmorpholine
 • BDBM50217998 CHEMBL401422 {[2-(3-benzoyl-biphenyl-4-yloxy)-ethyl]-methyl-amino}-acetic acid
 • BDBM50223814 CHEMBL235695 N-benzoyl-N'-(5'-deoxy-alpha-D-thymidin-5'-yl)thiourea
 • BDBM50251189 CHEMBL442866 1-(4-(2,3,4-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribopyranosyl) benzylidene)semicarbazide
 • BDBM50251190 1-(4-(2,3,4-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribopyranosyl) benzylidene)hydroxylamine CHEMBL500712
 • BDBM50262530 N-methyl-4-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazin-1-yl)benzamide CHEMBL479249
 • BDBM50262531 CHEMBL476103 N-(3-(methylcarbamoyl)phenyl)-4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazine-1-carboxamide
 • BDBM50262532 CHEMBL478197 N-(4-(methylcarbamoyl)phenyl)-4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazine-1-carboxamide
 • BDBM50267556 CHEMBL490634 4-(3-(2-Fluoroethoxy)-2-methoxy-benzoyl)-1-(2-pnitrophenylethyl)-piperidine
 • BDBM50267557 4-(3-(2-Fluoroethoxy)-2-methoxy-benzoyl)-1-(2-pmethoxyphenylethyl)-piperidine CHEMBL489408
 • BDBM50304938 CHEMBL590592 N-phenethyl-5-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazin-1-yl)picolinamide
 • BDBM50304940 CHEMBL591573 N-phenethyl-4-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazin-1-yl)benzamide
 • BDBM50312279 CHEMBL1081787 (+/-)-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-phenylpentanamide
 • BDBM50312281 (+/-)-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-phenylbenzenesulfonamide CHEMBL1079832
 • BDBM50317275 {[4-(3-Adamantan-1-yl-ureido)-benzoyl]-methyl-amino}-acetic acid CHEMBL1088373
 • BDBM50320704 5-Benzoyl-8-methanesulfonyl-2,3,4,5-tetrahydro-1Hpyrido[4,3-b]indole hydrochloride CHEMBL1164539
 • BDBM50342274 CHEMBL1767071 1-Benzoyl-3-methyl-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione
 • BDBM86509 CAS_0 [D-Tyr6,NAlpha-benzoyl-Dap11,Phe13,Nle14]Bn(6-14) NSC_0
 • Benzoyl-(4-fluoro-phenyl)-thiocarbamic acid O-(2-phenoxy-ethyl) ester CHEMBL164006 BDBM50123885
 • Benzoyl-phenyl-thiocarbamic acid O-(1-methyl-2-phenoxy-ethyl) ester BDBM50123919 CHEMBL350574
 • CHEMBL1079652 (+/-)-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-benzylacetamide BDBM50312297
 • CHEMBL1082955 BDBM50319219 6-[3-(4-pyrimidin-5-yl-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide
 • CHEMBL1083100 6-[3-(3-amino-4-chloro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319220
 • CHEMBL1083742 6-[3-benzoyl-1-(3-phenyl-propyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319238
 • CHEMBL1084796 7-(3-Benzoyl-1-pyridin-2-ylmethyl-ureido)-heptanoic acid hydroxyamide BDBM50319206
 • CHEMBL1088118 BDBM50317318 {[3-(3-Adamantan-1-yl-ureido)-benzoyl]-methyl-amino}-acetic acid
 • CHEMBL114018 [(2-Acetoxy-3,5-dichloro-benzoyl)-cyclopentyl-amino]-acetic acid ethyl ester BDBM50020837
 • CHEMBL128396 BDBM50067084 N-Benzoyl-N-(3-pyridin-2-yl-isoquinolin-1-yl)-benzamide
 • CHEMBL130054 N-Benzoyl-N-(2-pyridin-2-yl-quinazolin-4-yl)-benzamide BDBM50067100
 • CHEMBL132501 3-(Benzoyl-methyl-amino)-6-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid BDBM50038184
 • CHEMBL16300 N-Hydroxy-benzamide BENZOHYDROXAMATE benzoyl hydroxamic acid BENZHYDROXAMIC ACID BDBM50015184 N-hydroxybenzamide
 • CHEMBL1773481 5-Piperidin-1-ylpentanoicacid(4-{4-[(benzylmethylamino)methyl]benzoyl}phenyl)amide BDBM50343332
 • CHEMBL182842 BDBM50150317 N-{3-[(4-Benzoyl-benzyl)-benzyl-amino]-2-methyl-phenyl}-methanesulfonamide
 • CHEMBL196679 1-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-3-(2,4-dichloro-benzoyl)-urea BDBM50174387
 • CHEMBL214277 1-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-4-(cyclopentyloxy)benzoyl]-piperidine BDBM50196183
 • CHEMBL214883 BDBM50191881 1-adamantan-1-yl-3-(1-benzoyl-piperidin-4-ylmethyl)-urea
 • CHEMBL216016 BDBM50191865 1-adamantan-1-yl-3-(1-benzoyl-piperidin-4-yl)-urea
 • CHEMBL217514 BDBM50196218 1-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-4-(dimethylamino)benzoyl]-piperidine
 • CHEMBL227457 Octadecanoic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester BDBM50046979
 • CHEMBL239041 BDBM50222552 tripotassium (2S)-2-[({2-[benzoyl(methyl)amino]ethoxy}phosphinato)amino]pentanedioate
 • CHEMBL249253 5-(4-benzoyl-phenylamino)-N-cyclohexylmethyl-3-hydroxy-isothiazole-4-carboxamidine BDBM50196389
 • CHEMBL258253 Hexanoic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester BDBM50046990
 • CHEMBL275312 BDBM50009866 [3-(4-Methoxy-benzoyl)-2-methyl-indol-1-yl]-acetic acid
 • CHEMBL300989 N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cycloheptyl]-3-methoxy-2-methyl-benzamide BDBM50128315
 • CHEMBL348589 BDBM50047784 2-{[Acetyl-(4-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-benzyl-pyridinium; bromide
 • CHEMBL356596 2-[3-Benzoyl-5-(2-methyl-propenyl)-phenyl]-ethenesulfonic acid amide BDBM50109716
 • CHEMBL356960 BDBM50086818 2-[3-Benzoyl-1-(4-nitro-benzyl)-thioureido]-N-hydroxy-propionamide
 • CHEMBL359522 2-[(R)-Isopropyl-(4-phenoxy-benzoyl)-amino]-thiazole-4-carboxylic acid BDBM50157200
 • CHEMBL36392 BDBM50180894 4-(4-Phenoxy-benzoyl)-benzoic acid 4-(4-phenoxybenzoyl)benzoic acid
 • CHEMBL383387 1-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-urea BDBM50174378
 • CHEMBL388429 BDBM50219431 3-(1-benzenesulfonyl-2-benzoyl-1H-indol-5-yl)-N-hydroxyacrylamide
 • CHEMBL414851 1-(2-Chloro-benzoyl)-3-(5-hydroxy-2-methoxy-phenyl)-urea BDBM50174372
 • CHEMBL422105 BDBM50082458 2-(4-Benzoyl-benzenesulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid hydroxyamide
 • CHEMBL497859 BDBM50272733 2-(3-Benzoyl-phenyl)-propionic acid 2,3-bis-nitrooxy-propyl ester
 • CHEMBL54575 N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cyclobutyl]-3-methoxy-2-methyl-benzamide BDBM50128301
 • CHEMBL55235 3-Methoxy-N-[1-(2-methoxy-benzoyl)-cycloheptyl]-2-methyl-benzamide BDBM50128306
 • CHEMBL589378 BDBM50304939 N-phenethyl-6-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazin-1-yl)nicotinamide
 • CHEMBL6211 BDBM50046997 Octanoic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester
 • CHEMBL6341 BDBM50046964 Butyric acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester
 • CHEMBL97326 BDBM50103287 1-(3-Benzoyl-4-phenylacetylamino-phenylcarbamoyl)-2-mercapto-ethyl-ammonium; chloride
 • CHEMBL99088 BDBM50103286 1-(3-Benzoyl-4-benzoylamino-phenylcarbamoyl)-2-mercapto-ethyl-ammonium; chloride
 • Decanoic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester BDBM50046988 CHEMBL266184
 • N-(3-Iodo-phenyl)-N-methyl-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine BDBM50107042 CHEMBL108407
 • N-[1-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-cyclohexyl]-3-methoxy-2-methyl-benzamide BDBM50128300 CHEMBL55869
 • N-[2-(4-Chloro-phenyl)-ethyl]-N'-(4-methyl-benzoyl)-guanidine BDBM50107035 CHEMBL320332
 • N-{4-[4-(4-Sulfamoylbenzamido)benzoyl]phenyl}-4,7,10,13,16-pentaoxanonadec-18-ynamide (6) BDBM223999
 • (4-Bromo-phenyl)-[1'-(2,6-dimethyl-benzoyl)-4'-methyl-[1,4']bipiperidinyl-4-yl]-methanone BDBM50104939 CHEMBL106209 [4-(4-Bromo-benzoyl)-4'-methyl-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl]-(2,6-dimethyl-phenyl)-methanone
 • 1-benzoyl-3,6,6-trimethyl-5,7-dihydroindazol-4-one MLS000060946 3,6,6-trimethyl-1-(phenylcarbonyl)-5,7-dihydroindazol-4-one 1-benzoyl-3,6,6-trimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-one BDBM32794 SMR000069174 cid_749826
 • BDBM50046993 Diethyl-carbamic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester CHEMBL6322 PMS 601 Diethyl-carbamic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester(PMS 601)
 • BDBM50194627 (R)-3-(4-(3-(2-benzoyl-4-ethylphenoxy)butoxy)-2-methylphenyl)propanoic acid CHEMBL212911 (R)-3-{4-[3-(2-benzoyl-4-ethyl-phenoxy)-butoxy]2-methyl-phenyl}propionic acid
 • CHEMBL166179 Benzoyl-(4-chloro-phenyl)-thiocarbamic acid O-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl] ester BDBM50123882 O-2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl benzoyl(4-chlorophenyl)carbamothioate
 • US11530180, Compound SU15210-0254 (2S)-2-[(2,6-dichloro-4-phenyl-benzoyl)amino]-3-[[(2R)-2-[[3-[(5-fluoro-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)amino]benzoyl]amino]propanoyl]amino]propanoic acid BDBM585095
 • 3-[[3-benzoyl-1-(4-chlorophenyl)-4-pyrazolyl]-oxomethyl]-1-benzopyran-2-one 3-[3-benzoyl-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-carbonyl]chromen-2-one 3-[1-(4-chlorophenyl)-3-(phenylcarbonyl)pyrazol-4-yl]carbonylchromen-2-one MLS000324661 SMR000164068 BDBM89946 cid_1214621 3-[3-benzoyl-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-carbonyl]coumarin 3-{[3-benzoyl-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]carbonyl}-2H-chromen-2-one
 • BDBM80863 N-(5-benzoyl-6-methyl-2-oxo-3-pyranyl)-4-methoxybenzamide cid_1473622 N-(5-benzoyl-6-methyl-2-oxopyran-3-yl)-4-methoxybenzamide 4-methoxy-N-[6-methyl-2-oxidanylidene-5-(phenylcarbonyl)pyran-3-yl]benzamide N-(5-benzoyl-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)-4-methoxybenzenecarboxamide MLS000543234 SMR000169203 N-(5-benzoyl-2-keto-6-methyl-pyran-3-yl)-4-methoxy-benzamide
 • (5-{3-[(6-BENZOYL-1-PROPYL-2-NAPHTHYL)OXY]PROPOXY}-1H-INDOL-1-YL)ACETIC ACID 2-{5-[3-(6-benzoyl-1-propylnaphthalen-2-yloxy)propoxy]indol-1-yl}ethanoic acid CHEMBL201880 BDBM50181911 2-(5-(3-(6-benzoyl-1-propylnaphthalen-2-yloxy)propoxy)-1H-indol-1-yl)acetic acid
 • 1-[3-methyl-6-oxidanyl-2-(phenylcarbonyl)-1-benzofuran-5-yl]ethanone 1-(2-benzoyl-6-hydroxy-3-methyl-benzofuran-5-yl)ethanone 1-(2-benzoyl-6-hydroxy-3-methyl-1-benzofuran-5-yl)ethanone SMR000231655 BDBM83572 MLS000704591 cid_838788 1-(2-benzoyl-6-hydroxy-3-methyl-5-benzofuranyl)ethanone
 • N-[(R)-2-(4-Benzoyl-piperidin-1-yl)-2-oxo-1-phenyl-ethyl]-3-carbamimidoyl-benzamide 3-[(Z)-AMINO(IMINO)METHYL]-N-[2-(4-BENZOYL-1-PIPERIDINYL)-2-OXO-1-PHENYLETHYL]BENZAMIDE BDBM50097771 N-[2-(4-Benzoyl-piperidin-1-yl)-2-oxo-1-phenyl-ethyl]-3-carbamimidoyl-benzamide CHEMBL283765
 • (4-{2-[(4-Carbamimidoyl-benzoyl)-methyl-amino]-acetyl}-2-carboxymethoxy-phenoxy)-acetic acid CHEMBL290497 BDBM50003852 Ro-43-8857 (5-{2-[(4-Carbamimidoyl-benzoyl)-methyl-amino]-acetyl}-2-carboxymethoxy-phenoxy)-acetic acid
 • 1-benzoyl-5-methyl-2H-pyrrole-5-carboxylic acid MLS000563585 BDBM74902 cid_5459687 SMR000389129 1-benzoyl-2-methyl-3-pyrroline-2-carboxylic acid 5-methyl-1-(phenylcarbonyl)-2H-pyrrole-5-carboxylic acid
 • 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-nitro-p-tuluoyl)-1,3-cyclohexanedione CHEMBL1337 1,3-Cyclohexanedione, 2-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl)- BDBM50088804 NITISINONE 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
 • 3-[4-(4-Chloro-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-acrylamide CHEMBL66584 BDBM50100458 3-[(E)-4-(4-Chloro-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-acrylamide
 • 3-[4-(4-Dimethylamino-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-acrylamide BDBM50100455 CHEMBL51060 3-[(E)-4-(4-Dimethylamino-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-acrylamide
 • 3-[4-(4-Fluoro-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-acrylamide 3-[(E)-4-(4-Fluoro-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-acrylamide CHEMBL65733 BDBM50100457
 • BDBM66100 4-benzoyl-N-(10-methylphenothiazin-3-yl)benzamide cid_44825222 N-(10-methylphenothiazin-3-yl)-4-(phenylcarbonyl)benzamide 4-benzoyl-N-(10-methyl-3-phenothiazinyl)benzamide SR-03000001202 SR-03000001202-1
 • CHEMBL62226 N-Hydroxy-3-[(E)-4-(4-methoxy-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-acrylamide N-Hydroxy-3-[4-(4-methoxy-benzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-acrylamide BDBM50100459
 • N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-6-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxamideydroxy-2-phenylethyl)-6-(4-(3-(trifluoromethyl)benzoyl)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxamide BDBM50304943 CHEMBL590374
 • N-Hydroxy-3-[1-methyl-4-(4-methyl-benzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-acrylamide N-Hydroxy-3-[(E)-1-methyl-4-(4-methyl-benzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-acrylamide CHEMBL51356 BDBM50100456
 • N-Hydroxy-3-[1-methyl-4-(4-nitro-benzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-acrylamide BDBM50100451 N-Hydroxy-3-[(E)-1-methyl-4-(4-nitro-benzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-acrylamide CHEMBL294808
 • cid_304835 MLS001061331 1-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)pyrrole-2,5-dione SMR000384940 BDBM83237 1-[4-chloranyl-2-(phenylcarbonyl)phenyl]pyrrole-2,5-dione 1-(2-benzoyl-4-chloro-phenyl)-3-pyrroline-2,5-quinone
 • cid_848609 SMR000161267 1-[tert-butyl(phenylcarbonyl)amino]-3-(4-chlorophenyl)urea BDBM94176 MLS000546113 1-[benzoyl(tert-butyl)amino]-3-(4-chlorophenyl)urea 2-benzoyl-2-tert-butyl-N-(4-chlorophenyl)hydrazinecarboxamide
 • (3-Aminooxalyl-1-benzoyl-2-ethyl-1H-indol-4-yloxy)-acetic acid CHEMBL347052 BDBM50055389
 • (R)-2-(4-Benzoyl-benzenesulfonylamino)-3-(1H-indol-3-yl)-propionic acid BDBM50063135 CHEMBL345238
 • (Z)-3-Amino-3-(2-amino-phenylsulfanyl)-2-(4-benzoyl-phenyl)-acrylonitrile BDBM50141421 CHEMBL37548
 • 1-(1-Benzoyl-piperidin-4-yl)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one BDBM50045133 CHEMBL59947
 • 1-(3-(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxamide BDBM50193755 CHEMBL435317
 • 1-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-4-(2-furyl)-benzoyl]-piperidine BDBM50196195 CHEMBL438984
 • 1-benzoyl-2,3,9,9a-tetrahydro-1H-benzo[de][1,7]naphthyridin-7(8H)-one BDBM50306271 CHEMBL596168
 • 1-benzoyl-3-((4-(but-2-ynyloxy)phenylsulfonyl)methyl)-N-hydroxypiperidine-3-carboxamide BDBM50213941 CHEMBL399097
 • 2,2-Dimethyl-propionic acid 2-benzoyl-5-(2,2-dimethyl-propionyloxy)-phenyl ester CHEMBL10556 BDBM50023550
 • 2-(1-Benzoyl-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)-acetamide BDBM50055777 CHEMBL148940
 • 2-(3-benzoyl-1H-indol-1-yl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone BDBM50303405 CHEMBL568420
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(2-bromophenyl)hydrazinecarbothioamide (4) BDBM181078
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(4-bromophenyl)hydrazinecarbothioamide (7) BDBM181081
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(4-chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide (8) BDBM181082
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(4-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide (6) BDBM181080
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(4-methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide (9) BDBM181083
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarbothioamide (10) BDBM181084
 • 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(o-tolyl)hydrazinecarbothioamide (1) BDBM181075
 • 2-(5-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxy-acetamide CHEMBL268977 BDBM50139934
 • 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(o-nitroso-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol CHEMBL572269 BDBM50303949
 • 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(p-hydroxy-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol BDBM50303942 CHEMBL571881
 • 2-Amino-4-[3-(2-chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-benzoic acid CHEMBL199099 BDBM50174367
 • 2-[(3-Bromo-benzyl)-(2,4-dichloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50126659 CHEMBL278580
 • 2-[(3-Cyano-benzyl)-(2,4-dichloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50126666 CHEMBL25773
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(2-methoxy-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid CHEMBL180190 BDBM50157194
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(2-trifluoromethyl-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157201 CHEMBL368217
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(3,4-dichloro-phenoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157168 CHEMBL361161
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(3,4-dimethoxy-phenoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid CHEMBL361418 BDBM50157184
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(3-fluoro-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157195 CHEMBL180551
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(3-methoxy-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157192 CHEMBL369127
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(3-trifluoromethoxy-phenoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157179 CHEMBL425704
 • 2-{Cyclohexyl-[4-(3-trifluoromethyl-phenoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157177 CHEMBL180837
 • 2-{[4-(3-Chloro-phenoxy)-benzoyl]-cyclohexyl-amino}-thiazole-5-carboxylic acid CHEMBL182383 BDBM50157185
 • 3-(1-Benzoyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1-benzyl-piperidin-4-one BDBM50106456 CHEMBL128894
 • 3-(1-Benzoyl-1H-pyrrol-3-ylmethylene)-1-benzyl-piperidin-4-one BDBM50106450 CHEMBL340854
 • 3-(1-Benzoyl-1H-pyrrol-3-ylmethylene)-1-benzyl-piperidin-4-one BDBM50106453 CHEMBL335329
 • 3-(2-hydroxyphenyl)-5-(4-hydroxyphenyl)-1N-benzoyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole CHEMBL591088 BDBM50305213
 • 3-(4-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxy-propionamide BDBM50100454 CHEMBL13235
 • 3-(4-Benzoyl-phenyl)-propionic acid 2,4-diamino-pteridin-6-ylmethyl ester BDBM50081581 CHEMBL130637
 • 3-Benzoyl-4-(4-methanesulfonyl-phenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one CHEMBL325370 BDBM50082347
 • 3-Chloro-4-[3-(2-chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-benzoic acid CHEMBL370119 BDBM50174374
 • 3-[4'-(4''-Methoxyphenyl)benzoyl]-3,4-dihydro-8-methyl-2Hpyrido[1,2-a]pyrimidine hydrochloride BDBM50295567
 • 4-(3-(2-Fluoroethoxy)-2-methoxy-benzoyl)-1-(2-p-fluorophenylethyl)-piperidine CHEMBL516088 BDBM50267508
 • 4-(3-(2-Fluoroethoxy)-2-methoxy-benzoyl)-1-(2-p-toluylethyl)-piperidine BDBM50267554 CHEMBL490632
 • 4-(3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-benzoyl)-thiophene-2-sulfonic acid amide; hydrochloride CHEMBL541089 BDBM50003250
 • 4-(3-Morpholin-4-ylmethyl-benzoyl)-thiophene-2-sulfonic acid amide; hydrochloride CHEMBL555355 BDBM50003243
 • 4-(4-(2-(cyclopropylmethoxy)-5-(methylsulfonyl)benzoyl)piperazin-1-yl)-3-fluorobenzonitrile BDBM50265098 CHEMBL497999
 • 4-[1'-(2-Methyl-benzoyl)-[1,4']bipiperidinyl-4-ylmethyl]-N-phenyl-benzamide BDBM50142821 CHEMBL51588
 • 4-[3-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzoic acid BDBM50174388 CHEMBL197090
 • 4-[3-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-3-trifluoromethoxy-benzoic acid BDBM50174405 CHEMBL198394
 • 5-Chloro-4-[3-(2,4-dichloro-benzoyl)-ureido]-2-hydroxy-benzoic acid CHEMBL198381 BDBM50174373
 • 6-Benzoyl-3-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)-3H-benzothiazol-2-one CHEMBL15288 BDBM50063805
 • 6-{2,6-Dichloro-4-[3-(2-chloro-benzoyl)-ureido]-phenoxy}-hexanoic acid BDBM50174364 CHEMBL382713
 • 7-Benzoyl-3,4-dihydro-2H-[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-1-one BDBM50154732 CHEMBL187566
 • BDBM181076 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(2-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide (2)
 • BDBM181077 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(2-chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide (3)
 • BDBM181079 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(p-tolyl)hydrazinecarbothioamide (5)
 • BDBM181085 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(m-tolyl)hydrazinecarbothioamide (11)
 • BDBM181086 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(3-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide (12)
 • BDBM181089 2-(4-(benzo[d]thiazol-2-yl)benzoyl)-N-(3-methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide (15)
 • BDBM23922 Bz-beta-Ala-Gly-Arg-pNA benzoyl-beta-Ala-Gly-Arg-p-nitroanilide
 • BDBM248071 3-{[4-(1,1-dioxido-3-oxoisothiazolidin-2-yl)benzoyl]amino}benzoic acid (21)
 • BDBM347712 US9790217, 35 4-[(Z)-1-(2-Chloro-3-fluoro- benzoyl)- (dimethylamino)vinyloxy]benzonitrile
 • BDBM50003247 CHEMBL545756 4-(4-Morpholin-4-ylmethyl-benzoyl)-thiophene-2-sulfonic acid amide; hydrochloride
 • BDBM50009853 CHEMBL13319 2-[3-(2-Fluoro-benzoyl)-2-methyl-indol-1-yl]-propionic acid
 • BDBM50023511 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-benzoyl-2-(2-carboxy-ethyl)-phenyl ester CHEMBL9991
 • BDBM50023520 CHEMBL10318 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-benzoyl-2-(1-carboxy-ethyl)-phenyl ester
 • BDBM50023545 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-[4-(2,2-dimethyl-propionyloxy)-benzoyl]-phenyl ester CHEMBL10541
 • BDBM50046995 Dibutyl-carbamic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester CHEMBL6319
 • BDBM50047777 2-{[Acetyl-(3,4-bis-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide CHEMBL346722
 • BDBM50100164 CHEMBL58465 5-[N'-(3-Guanidino-benzoyl)-hydrazino]-5-oxo-3-phenyl-pentanoic acid
 • BDBM50103670 CHEMBL75453 1-{4-[2-(3-Carbamimidoyl-phenoxy)-acetylamino]-benzoyl}-pyrrolidine-2-carboxylic acid
 • BDBM50106434 CHEMBL128534 1-(3,4-Dimethoxy-benzoyl)-6,7-dimethoxy-isoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
 • BDBM50106444 CHEMBL132212 1-(3-Hydroxy-4-methoxy-benzoyl)-6,7-dimethoxy-isoquinoline-3-carboxylic acid
 • BDBM50106455 3-(1-Benzoyl-1H-pyrrol-3-ylmethylene)-1-benzyl-piperidin-4-one CHEMBL128172
 • BDBM50106457 3-(1-Benzoyl-1H-pyrrol-3-ylmethylene)-1-benzyl-piperidin-4-one CHEMBL340216
 • BDBM50108786 2-(Benzoyl-piperidin-4-yl-amino)-4-methylsulfanyl-butyric acid methyl ester CHEMBL150314
 • BDBM50110065 CHEMBL160419 2-{4-[(3-Chloro-4-hydroxy-benzoyl)-hydrazonomethyl]-naphthalen-1-yloxy}-acetamide
 • BDBM50122100 CHEMBL154460 4-[(3-Chloro-4-hydroxy-benzoyl)-hydrazonomethyl]-naphthalene-1-carboxylic acid diethylamide
 • BDBM50126670 CHEMBL23164 2-[(2-Bromo-benzyl)-(2,4-dichloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid
 • BDBM50139673 CHEMBL165329 2-[(2,4-Dichloro-benzoyl)-(3-trifluoromethyl-benzyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid
 • BDBM50139675 3-[Methyl-(4-methyl-benzoyl)-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid CHEMBL433526
 • BDBM50139676 CHEMBL167707 3-[(2,4-Dimethyl-benzoyl)-methyl-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
 • BDBM50139681 3-[Ethyl-(4-methyl-benzoyl)-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid CHEMBL354874
 • BDBM50139685 CHEMBL167856 3-[Methyl-(2-methyl-benzoyl)-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
 • BDBM50139687 CHEMBL167791 3-[Methyl-(3-methyl-benzoyl)-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
 • BDBM50139689 CHEMBL167182 3-[(3,4-Dimethyl-benzoyl)-methyl-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
 • BDBM50141395 CHEMBL422940 (Z)-3-Amino-3-(2-amino-phenylsulfanyl)-2-(3-benzoyl-phenyl)-acrylonitrile
 • BDBM50142802 N-Cyclohexyl-4-[1'-(2-methyl-benzoyl)-[1,4']bipiperidinyl-4-ylmethyl]-benzamide CHEMBL51339
 • BDBM50142807 4-[1'-(2-Chloro-benzoyl)-[1,4']bipiperidinyl-4-ylmethyl]-N-isopropyl-benzamide CHEMBL50998
 • BDBM50150966 CHEMBL182572 [1-(4-Butoxy-benzoyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl]-acetic acid
 • BDBM50157169 2-{Cyclohexyl-[4-(3-methoxy-phenoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid CHEMBL182462
 • BDBM50157175 CHEMBL183818 2-{Cyclohexyl-[4-(4-fluoro-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid
 • BDBM50157180 2-{Cyclohexyl-[4-(2-fluoro-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid CHEMBL360316
 • BDBM50157181 2-[(R)-(4-Methyl-cyclohexyl)-(4-phenoxy-benzoyl)-amino]-thiazole-4-carboxylic acid
 • BDBM50174404 CHEMBL198149 4-[3-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-ureido]-2-hydroxy-benzoic acid
 • BDBM50175736 CHEMBL199545 4-(1-benzoyl-1H-imidazol-2-yl)-N,4-diphenylpiperidine-1-carboxamide
 • BDBM50183467 4-benzoyl-5-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-1H-pyrrol-2(5H)-one CHEMBL381095
 • BDBM50194626 2-(4-(3-(2-benzoyl-4-ethylphenoxy)propoxy)phenoxy)-2-methylpropanoic acid CHEMBL213314
 • BDBM50196151 CHEMBL384457 (3S,5S)-4-[4-chloro-2-[(5-quinoxalinylsulfonyl)amino]benzoyl]-3,5-dimethylmorpholine
 • BDBM50207571 CHEMBL232443 N-{4-[4-(5-nitro-1H-benzoimidazol-2-yl)-phenylsulfanylmethyl]-benzoyl}-guanidine
 • BDBM50246890 1-(4-[3-(2,6-Difluorophenyl)ureidomethyl]benzoyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine CHEMBL455718
 • BDBM50290331 Acetic acid 2-acetoxy-6-(3-acetoxy-2,5-diformyl-benzoyl)-phenyl ester CHEMBL87715
 • BDBM50295471 CHEMBL564826 1-(2-Fluoro-6-(methylthio)benzoyl)-3-(9H-fluoren-9-yl)-urea
 • BDBM50301059 CHEMBL569610 2-(4-(2-(trifluoromethyl)benzoyl)piperazin-1-yl)thiazole-5-carboxylic acid
 • BDBM50303943 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(o-nitro-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol CHEMBL585159
 • BDBM50303944 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(m-nitro-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol CHEMBL570765
 • BDBM50303945 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(p-nitro-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol CHEMBL570068
 • BDBM50303946 CHEMBL572096 2-(benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(o-amino-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
 • BDBM50303947 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(m-amino-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol CHEMBL571396
 • BDBM50303948 2-(Benzylaminocarbonyloxy-)5-O-(p-amino-benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol CHEMBL571397
 • BDBM50310596 CHEMBL1078075 2-(4-(dimethylamino)benzoyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
 • BDBM50312313 (+/-)-trans-N-(1-benzoyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-yl)-N-phenylacetamide CHEMBL1080626
 • BDBM50316164 2,6-Diisopropylphenyl{[1-Benzoyl-4-(3-methoxyphenyl)piperidin-4-yl]carbonyl}sulfamate CHEMBL1091252
 • BDBM50341020 CHEMBL1762290 N-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-(trifluoromethyl)benzoyl)-1,4-diazepane-1-carboxamide
 • BDBM50341021 CHEMBL1762291 N-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-(dimethylamino)benzoyl)-1,4-diazepane-1-carboxamide
 • BDBM50341968 trans-3-((4R,4aS,8aS)-1-benzoyl-4-hydroxydecahydroquinolin-4-yl)benzonitrile CHEMBL1765254
 • BDBM50343330 N-(4-{4-[(Benzylmethylamino)methyl]benzoyl}phenyl)-2-piperidin-1-yl-acetamide CHEMBL1773479
 • BDBM50343331 CHEMBL1773480 N-(4-{4-[(Benzylmethylamino)methyl]benzoyl}phenyl)-2-morpholin-4-yl-acetamide
 • CHEMBL10239 BDBM50023535 2,2-Dimethyl-pentanoic acid 4-[4-(2,2-dimethyl-pentanoyloxy)-benzoyl]-phenyl ester
 • CHEMBL10305 BDBM50023530 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-benzoyl-2-(3-hydroxy-propyl)-phenyl ester
 • CHEMBL1164245 5-Benzoyl-8-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride BDBM50320703
 • CHEMBL1164246 (1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl)piperidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone BDBM50321173
 • CHEMBL1288033 BDBM50332308 ethyl 3-(5-amino-1-benzoyl-1H-1,2,4-triazol-3-ylamino)benzoate
 • CHEMBL12986 2-(4-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-hydroxy-acetamide BDBM50139938
 • CHEMBL130831 BDBM50106452 3-(1-Benzoyl-1H-indol-3-ylmethylene)-1-benzyl-piperidin-4-one
 • CHEMBL155663 2-{[Acetyl-(3,4-bis-heptyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide BDBM50047779
 • CHEMBL180773 2-{Cyclohexyl-[4-(2-methoxy-phenoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157174
 • CHEMBL181754 2-{Cyclohexyl-[4-(pyridin-2-ylmethoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157196
 • CHEMBL182555 [1-(4-Butoxy-benzoyl)-2-methyl-1H-indol-4-yl]-acetic acid BDBM50152507
 • CHEMBL183190 2-{[4-(4-Chloro-phenoxy)-benzoyl]-cyclohexyl-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157188
 • CHEMBL195724 BDBM50174406 4-[3-(2-Fluoro-benzoyl)-ureido]-3-methoxy-benzoic acid methyl ester
 • CHEMBL25990 3-(4-Carbamimidoyl-benzoyl)-3-aza-spiro[5.5]undecane-9-carboxylic acid BDBM50100367
 • CHEMBL273668 BDBM50023561 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-benzoyl-2-(2-methyl-allyl)-phenyl ester
 • CHEMBL279214 2-[(4-Bromo-benzyl)-(2,4-dichloro-benzoyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid BDBM50126665
 • CHEMBL291910 5-[N'-(3-Acetimidoylamino-benzoyl)-hydrazino]-5-oxo-3-phenyl-pentanoic acid BDBM50100148
 • CHEMBL327506 4-{5-[(1-Benzoyl-pyrrolidin-3-ylamino)-methyl]-imidazol-1-ylmethyl}-benzonitrile BDBM50103328
 • CHEMBL353453 3-[Methyl-(4-trifluoromethyl-benzoyl)-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid BDBM50139680
 • CHEMBL35409 (Z)-3-Amino-3-(4-amino-phenylsulfanyl)-2-(3-benzoyl-phenyl)-acrylonitrile BDBM50141436
 • CHEMBL355076 3-[(4-Ethyl-benzoyl)-methyl-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid BDBM50139679
 • CHEMBL360033 2-{Cyclohexyl-[4-(3-trifluoromethyl-benzyloxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid BDBM50157198
 • CHEMBL361163 BDBM50157172 2-{Cyclohexyl-[4-(thiophen-2-ylmethoxy)-benzoyl]-amino}-thiazole-5-carboxylic acid
 • CHEMBL361457 [2-Methyl-1-(4-phenethyloxy-benzoyl)-1H-indol-4-yl]-acetic acid BDBM50152513
 • CHEMBL36919 Benzoic acid 1-benzoyl-3-benzyl-4-oxo-azetidin-2-ylmethyl ester BDBM50099214
 • CHEMBL386438 1-[2-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-4-(1-pyrrolo)-benzoyl]-piperidine BDBM50196200
 • CHEMBL400501 5-(4-benzoyl-benzyl)-4-hydroxy-3,5-dimethyl-5H-thiophen-2-one BDBM50220621
 • CHEMBL423366 [2-(4-Benzoyl-benzenesulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl]-oxo-acetic acid BDBM50082466
 • CHEMBL424194 BDBM50139682 3-[(4-Chloro-benzoyl)-methyl-amino]-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
 • CHEMBL49975 BDBM50142803 N-Isopropyl-4-[1'-(2-methyl-benzoyl)-[1,4']bipiperidinyl-4-ylmethyl]-benzamide
 • CHEMBL50822 4-[1'-(2-Amino-benzoyl)-[1,4']bipiperidinyl-4-ylmethyl]-N-isopropyl-benzamide BDBM50142816
 • CHEMBL542219 BDBM50003248 4-(3-Diethylaminomethyl-4-hydroxy-benzoyl)-thiophene-2-sulfonic acid amide; hydrochloride
 • CHEMBL56621 (R)-2-(4-Benzoyl-benzenesulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid hydroxyamide BDBM50077389
 • CHEMBL57745 BDBM50128444 6-Amino-1-(3,4-dihydroxy-benzoyl)-7-hydroxy-isoquinoline-3-carboxylic acid
 • CHEMBL6263 BDBM50046982 Dipentyl-carbamic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester
 • CHEMBL91367 BDBM50059512 3-Benzoyl-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-chromeno[3,4-c]pyridin-5-one
 • CHEMBL91489 N-[3-Benzoyl-4-(2-p-tolyl-acetylamino)-phenyl]-3-phenyl-propionamide BDBM50096841
 • CHEMBL9773 BDBM50023536 2,2-Dimethyl-propionic acid 4-benzoyl-2-(1-methyl-allyl)-phenyl ester
 • CHEMBL9933 2,2-Dimethyl-propionic acid 2-[2-(2,2-dimethyl-propionyloxy)-benzoyl]-phenyl ester BDBM50023515
 • CHEMBL9981 3-[5-Benzoyl-2-(2,2-dimethyl-propionyloxy)-phenyl]-2-methyl-propionic acid BDBM50023516
 • CHEMBL99922 BDBM50103280 1-(3-Benzoyl-4-p-tolylmethanesulfonylamino-phenylcarbamoyl)-2-mercapto-ethyl-ammonium; chloride
 • DAP-81 BDBM50326002 2-[4-acetamidyl phenylamino]-4-[2-benzoyl phenylamino]-5-nitropyrimidine CHEMBL1242101
 • LY-213024 CHEMBL48068 BDBM50045096 3-[3-(2-Carboxy-ethyl)-4-decyloxy-benzoyl]-benzoic acid
 • N-(2-Benzoyl-4-phenylacetylaminophenyl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-phenylacetamide CHEMBL594910 BDBM50304596
 • N-(4-{4-[3-(Phenylformamido)propanamido]benzoyl}phenyl)-4,7,10,13,16-pentaoxanonadec-18-ynamide (12) BDBM224005
 • N-Benzoyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-arginine-4-nitroanilide hydrochloride Thrombin substrate BDBM31505
 • N-[3-Benzoyl-4-(2-p-tolyl-acetylamino)-phenyl]-4-phenyl-butyramide BDBM50104048 CHEMBL106900
 • N-[4-(4-methyl-1,1-dioxido-3-oxoisothiazolidin-2-yl)benzoyl]glycine (40) BDBM248090
 • Octyl-carbamic acid 1,4-bis-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-2-ylmethyl ester CHEMBL24879 BDBM50046974
 • [1-(4-Benzyloxy-benzoyl)-2-methyl-1H-indol-4-yl]-acetic acid BDBM50152511 CHEMBL365243
 • [1-(4-Butoxy-benzoyl)-2,5-dimethyl-1H-indol-3-yl]-acetic acid CHEMBL183933 BDBM50150975
 • benzamide derivative, 8 BDBM27273 3-[4-(1-benzoyl-1H-indol-2-yl)phenyl]propanenitrile
 • bis(thiosalicyl)hydrazide BDBM50121971 CHEMBL157428 2-Mercapto-benzoic acid N'-(2-mercapto-benzoyl)-hydrazide
 • 1-(3-benzoyl-6-methoxy-4-quinolyl)nipecotic acid ethyl ester BDBM96913 SMR000339740 ethyl 1-(3-benzoyl-6-methoxyquinolin-4-yl)piperidine-3-carboxylate ethyl 1-[6-methoxy-3-(phenylcarbonyl)quinolin-4-yl]piperidine-3-carboxylate 1-(3-benzoyl-6-methoxy-4-quinolinyl)-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester MLS000686677 cid_16195141
 • 3,6-bis(azanyl)-4-methylsulfanyl-2-(phenylcarbonyl)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile cid_2727621 3,6-diamino-2-benzoyl-4-(methylthio)-5-thieno[2,3-b]pyridinecarbonitrile SMR000460232 3,6-diamino-2-benzoyl-4-(methylthio)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile BDBM72772 MLS000861448 3,6-diamino-2-benzoyl-4-methylsulfanylthieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
 • 4-benzoyl-1-[(3-methoxyphenyl)methyl]-3-methyl-3H-quinoxalin-2-one 4-benzoyl-1-m-anisyl-3-methyl-3H-quinoxalin-2-one 1-[(3-methoxyphenyl)methyl]-3-methyl-4-(phenylcarbonyl)-3H-quinoxalin-2-one SMR000549608 BDBM90868 4-benzoyl-1-(3-methoxybenzyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone MLS001166350 cid_3788003
 • MLS000061256 ethyl 4-[[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]carbonylamino]benzoate BDBM46350 SMR000070125 ethyl 4-{[4-(4-morpholinylmethyl)benzoyl]amino}benzoate cid_1257531 4-[[[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 4-[[4-(morpholinomethyl)benzoyl]amino]benzoic acid ethyl ester ethyl 4-[[4-(morpholin-4-ylmethyl)benzoyl]amino]benzoate
 • MLS000065092 SMR000078489 ethyl 1-[2-(2-methoxyethylsulfanyl)benzoyl]piperidine-3-carboxylate 1-[2-(2-methoxyethylthio)benzoyl]nipecotic acid ethyl ester BDBM87678 1-[[2-(2-methoxyethylthio)phenyl]-oxomethyl]-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester cid_2963128 ethyl 1-[2-(2-methoxyethylsulfanyl)phenyl]carbonylpiperidine-3-carboxylate ethyl 1-{2-[(2-methoxyethyl)thio]benzoyl}-3-piperidinecarboxylate
 • N-[[[oxo-[4-(1-oxopentylamino)phenyl]methyl]hydrazo]-sulfanylidenemethyl]-2-thiophenecarboxamide N-[[[4-(valerylamino)benzoyl]amino]thiocarbamoyl]thiophene-2-carboxamide BDBM114482 N-({2-[4-(pentanoylamino)benzoyl]hydrazino}carbonothioyl)-2-thiophenecarboxamide SMR000201435 N-[[[4-(pentanoylamino)benzoyl]amino]carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide MLS000582732 cid_2234389 N-[[[4-(pentanoylamino)phenyl]carbonylamino]carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide
 • cid_2982104 BDBM76330 N-[[[oxo-[4-(1-oxopentylamino)phenyl]methyl]hydrazo]-sulfanylidenemethyl]-2-furancarboxamide SMR000296786 MLS000679904 N-[[[4-(valerylamino)benzoyl]amino]thiocarbamoyl]-2-furamide N-({2-[4-(pentanoylamino)benzoyl]hydrazino}carbonothioyl)-2-furamide N-[[[4-(pentanoylamino)phenyl]carbonylamino]carbamothioyl]furan-2-carboxamide N-[[[4-(pentanoylamino)benzoyl]amino]carbamothioyl]furan-2-carboxamide
 • methyl 4-[[4-(morpholin-4-ylmethyl)benzoyl]amino]benzoate 4-[[4-(morpholinomethyl)benzoyl]amino]benzoic acid methyl ester SMR000077137 4-[[[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester cid_2211303 methyl 4-[[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]carbonylamino]benzoate BDBM41174 MLS000064549 methyl 4-{[4-(4-morpholinylmethyl)benzoyl]amino}benzoate
 • 1-benzoyl-5-hydroxy-5-(p-tolyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid ethyl ester MLS000700096 ethyl 1-benzoyl-5-hydroxy-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylate ethyl 1-benzoyl-5-hydroxy-5-(4-methylphenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylate cid_4343946 SMR000226333 BDBM72352 ethyl 5-(4-methylphenyl)-5-oxidanyl-1-(phenylcarbonyl)-4H-pyrazole-3-carboxylate 1-benzoyl-5-hydroxy-5-(4-methylphenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
 • 3,6-diamino-2-benzoyl-4-(4-ethoxyphenyl)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile SMR000217571 MLS000590587 3,6-diamino-2-benzoyl-4-(4-ethoxyphenyl)-5-thieno[2,3-b]pyridinecarbonitrile 3,6-bis(azanyl)-4-(4-ethoxyphenyl)-2-(phenylcarbonyl)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile cid_1936948 3,6-Diamino-2-benzoyl-4-(4-ethoxy-phenyl)-thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 3,6-diamino-2-benzoyl-4-p-phenetyl-thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile BDBM51124
 • 3-(4-benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-[(methoxyimino)methyl]acrylonitrile cid_16195252 (Z)-3-(4-benzoyl-1-methyl-pyrrol-2-yl)-2-(methyloximinomethyl)acrylonitrile SMR000334158 (Z)-2-(methoxyiminomethyl)-3-[1-methyl-4-(phenylcarbonyl)pyrrol-2-yl]prop-2-enenitrile (Z)-3-(4-benzoyl-1-methyl-2-pyrrolyl)-2-(methoxyiminomethyl)-2-propenenitrile MLS000720801 BDBM66589 (Z)-3-(4-benzoyl-1-methylpyrrol-2-yl)-2-(methoxyiminomethyl)prop-2-enenitrile
 • N-[4-(4-amino-5-benzoyl-3-cyanothiophen-2-yl)oxyphenyl]acetamide BDBM93965 N-{4-[(4-amino-5-benzoyl-3-cyano-2-thienyl)oxy]phenyl}acetamide N-[4-[(4-amino-5-benzoyl-3-cyano-2-thiophenyl)oxy]phenyl]acetamide MLS000546466 SMR000179864 N-[4-[(4-amino-5-benzoyl-3-cyano-2-thienyl)oxy]phenyl]acetamide N-[4-[4-azanyl-3-cyano-5-(phenylcarbonyl)thiophen-2-yl]oxyphenyl]ethanamide cid_1489051
 • methyl 1-benzoyl-5-hydroxy-3-isobutyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylate MLS000570506 2-benzoyl-3-hydroxy-5-(2-methylpropyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester methyl 5-(2-methylpropyl)-3-oxidanyl-2-(phenylcarbonyl)-4H-pyrazole-3-carboxylate 2-benzoyl-3-hydroxy-5-isobutyl-2-pyrazoline-3-carboxylic acid methyl ester methyl 2-benzoyl-3-hydroxy-5-(2-methylpropyl)-4H-pyrazole-3-carboxylate cid_2865076 BDBM72126 SMR000186933
 • 1-phenyl-2-[1-(phenylcarbonyl)-2H-quinolin-2-yl]ethanone 2-(1-benzoyl-2H-quinolin-2-yl)-1-phenyl-ethanone SMR000528529 MLS000737777 2-(1-benzoyl-2H-quinolin-2-yl)-1-phenylethanone BDBM72682 cid_272364
 • SMR000179506 4-amino-5-benzoyl-2-(3-methylphenoxy)-3-thiophenecarbonitrile BDBM87266 cid_1489036 4-azanyl-2-(3-methylphenoxy)-5-(phenylcarbonyl)thiophene-3-carbonitrile 4-amino-5-benzoyl-2-(3-methylphenoxy)thiophene-3-carbonitrile MLS000326907
 • 3-{3-(2-Carboxy-ethyl)-4-[6-(4-methoxy-phenyl)-hex-5-enyloxy]-benzoyl}-benzoic acid (Z)-3-{3-(2-Carboxy-ethyl)-4-[6-(4-methoxy-phenyl)-hex-5-enyloxy]-benzoyl}-benzoic acid 3-{3-(2-Carboxy-ethyl)-4-[6-(4-methoxy-phenyl)-hex-5-enyloxy]-benzoyl}-benzoic acid (BT223982) BDBM50001611 (E)-3-{3-(2-Carboxy-ethyl)-4-[6-(4-methoxy-phenyl)-hex-5-enyloxy]-benzoyl}-benzoic acid CGS 23131 3-{3-(2-Carboxy-ethyl)-4-[(E)-6-(4-methoxy-phenyl)-hex-5-enyloxy]-benzoyl}-benzoic acid CHEMBL49302 LY-223982
 • (S)-2-(2,4-dichloro-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)benzamido)-3-phenylpropanoic acid BDBM50126661 (S)-2-[(2,4-Dichloro-benzoyl)-(3-trifluoromethyl-benzyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid 2-[(2,4-Dichloro-benzoyl)-(3-trifluoromethyl-benzyl)-amino]-3-phenyl-propionic acid (2S)-2-[(2,4-DICHLORO-BENZOYL)-(3-TRIFLUOROMETHYL-BENZYL)-AMINO]-3-PHENYL-PROPIONIC ACID CHEMBL24547
 • 1-(4-Acetyl-benzoyl)-3-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-thiourea CHEMBL159704 BDBM50040618
 • 1-(4-Chloro-benzoyl)-5-methanesulfonyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester BDBM50110930 CHEMBL282185
 • 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(3,4-dimethoxy-benzoyl)-thiourea BDBM50040657 CHEMBL353129
 • 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(4-chloro-benzoyl)-thiourea CHEMBL161139 BDBM50040620
 • 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(4-methanesulfonyl-benzoyl)-thiourea BDBM50040643 CHEMBL161100
 • 1-[2-(4-Benzoyl-piperidin-1-ylmethyl)-phenyl]-3-(2,2-diphenyl-ethyl)-urea BDBM50117481 CHEMBL421274
 • 1-[2-(4-Benzoyl-piperidin-1-ylmethyl)-phenyl]-3-(2,5-difluoro-phenyl)-urea CHEMBL340656 BDBM50117470
 • 1-{2-[3-Chloro-4-(2-methyl-benzoyl)-phenylamino]-phenyl}-3-ethyl-urea BDBM50136900 CHEMBL155508
 • 1-{2-[4-(4-Fluoro-benzoyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}-imidazolidin-2-one BDBM50004321 CHEMBL72644
 • 1-{4-Chloro-3-[3-(2,4-dichloro-benzoyl)-ureido]-phenyl}-3-methyl-urea CHEMBL372673 BDBM50174403
 • 2-(4-Benzoyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-N,N'-dihydroxy-malonamide CHEMBL12983 BDBM50139943
 • 2-(4-Benzoyl-benzyl)-5-methyl-thieno[2,3-d][1,3]oxazin-4-one CHEMBL104662 BDBM50082149
 • 2-Fluoro-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (4) BDBM222196
 • 2-{[Acetyl-(3-methoxy-4-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-ethyl-pyridinium; iodide CHEMBL154536 BDBM50047761
 • 2-{[Acetyl-(3-methoxy-4-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide CHEMBL157123 BDBM50047782
 • 2-{[Acetyl-(4-methoxy-3-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-methyl-pyridinium; iodide BDBM50047788 CHEMBL349582
 • 3-Bromo-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (9) BDBM222201
 • 4-Bromo-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (8) BDBM222200
 • 4-Chloro-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (3) BDBM222195
 • 4-Fluoro-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (6) BDBM222198
 • 4-[({5-[3- (methylsulfonyl) benzoyl]pyrimidin- 2- yl}amino)methyl] benzonitrile US10308615, Example 126 BDBM395115
 • 4-[({5-[3- (methylsulfonyl) benzoyl]pyrimidin- 2- yl}amino)methyl] benzamide US10308615, Example 125 BDBM395114
 • 4-[({5-[4- (trifluoromethyl) benzoyl]pyrimidin- 2- yl}amino)methyl] benzonitrile US10308615, Example 50 BDBM395039
 • 4-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid 4-(5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)-phenyl ester BDBM50224135 CHEMBL238786
 • 6-[3-(4-Morpholin-4-yl-3-nitro-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319224 CHEMBL1084341
 • BDBM222197 3-Fluoro-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (5)
 • BDBM222199 2-Bromo-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (7)
 • BDBM222204 N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonohydrazide (12)
 • BDBM222210 2,4,5-Trichloro-N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide (19)
 • BDBM2983 4-benzoyl-3-(2-cyclopropylethynyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one Quinoxalinone deriv. 6bb
 • BDBM395065 4-[({5-[3- (trifluoromethyl) benzoyl]pyrimidin- 2- yl}amino)methyl] benzonitrile US10308615, Example 76
 • BDBM50003534 CHEMBL3215728 Pyridin-3-yl-[4-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-1-yl]-acetonitrile; dihydrochloride; hydrate
 • BDBM50006505 CHEMBL308920 [2-(3,4-Dichloro-benzoyl)-6-fluoro-4-hydroxy-chroman-4-yl]-acetic acid
 • BDBM50040624 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(3-phenoxy-benzoyl)-thiourea CHEMBL160088
 • BDBM50040645 CHEMBL161274 3-Benzoyl-1-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-1-ethyl-thiourea
 • BDBM50040646 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(4-methoxy-benzoyl)-thiourea CHEMBL159474
 • BDBM50040654 3-Benzoyl-1-[2-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-1-methyl-thiourea CHEMBL350644
 • BDBM50082150 2-(4-Benzoyl-benzyl)-5-methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one CHEMBL442199
 • BDBM50082336 N-(4-Benzoyl-2-methyl-phenyl)-2-(R)-octahydro-quinolizin-1-yl-acetamide CHEMBL322378
 • BDBM50095113 4-[4-(4-Methoxy-benzenesulfonyl)-benzoyl]-[1,4']bipiperidinyl-1'-carboxylic acid ethyl ester CHEMBL92110
 • BDBM50099207 Terephthalic acid mono-(1-benzoyl-3-benzyl-4-oxo-azetidin-2-ylmethyl) ester CHEMBL36215
 • BDBM50110925 5-Methanesulfonyl-1-(4-nitro-benzoyl)-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester CHEMBL282177
 • BDBM50174390 CHEMBL197997 1-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-3-(4-methyl-thiazol-2-yl)-urea
 • BDBM50174392 CHEMBL373238 1-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-3-(4-hydroxymethyl-2-methoxy-phenyl)-urea
 • BDBM50181873 N-[4-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)benzoyl]-3-nitro-4-(2-phenylsulfanylethylamino)benzenesulfonamide CHEMBL383229
 • BDBM50182069 CHEMBL413931 N-{2-[2-(5-bromo-2-methoxy-phenyl)-ethyl]-3-chloro-benzoyl}-guanidine
 • BDBM50186490 CHEMBL211998 1-(4-(3-(2-(phenylamino)thiazol-5-ylthio)benzoyl)piperazin-1-yl)ethanone
 • BDBM50243173 N-(2-Benzoyl-phenyl)-4-[3-(3-piperidin-1-yl-propyl)-ureido]-benzenesulfonamide CHEMBL487445
 • BDBM50319221 CHEMBL1083411 6-[3-(3-Nitro-4-pyrrolidin-1-yl-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide
 • BDBM50319222 CHEMBL1083412 6-[3-(3-Nitro-4-piperidin-1-yl-benzoyl)-ureido]-hexanoic acid hydroxyamide
 • CHEMBL1084343 6-{3-[4-(2-Diethylamino-ethylamino)-3-nitro-benzoyl]-ureido}-hexanoic acid hydroxyamide BDBM50319226
 • CHEMBL153012 BDBM50136888 {2-[3-Chloro-4-(2-methyl-benzoyl)-phenylamino]-phenyl}-carbamic acid ethyl ester
 • CHEMBL158637 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(3-nitro-benzoyl)-thiourea BDBM50040619
 • CHEMBL159634 BDBM50040656 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(2-nitro-benzoyl)-thiourea
 • CHEMBL159800 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(3-methoxy-benzoyl)-thiourea BDBM50040628
 • CHEMBL159813 1-[2-(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-ethyl]-3-(4-trifluoromethyl-benzoyl)-thiourea BDBM50040629
 • CHEMBL197825 BDBM50172156 N-(1-{4-[4-Chloro-2-(4-chloro-benzenesulfonyl)-benzoyl]-phenyl}-ethyl)-methanesulfonamide
 • CHEMBL198770 BDBM50174402 1-(2-Chloro-4-fluoro-benzoyl)-3-(1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-yl)-urea
 • CHEMBL281910 1-(4-Bromo-benzoyl)-5-methanesulfonyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester BDBM50110929
 • CHEMBL292659 BDBM50077421 [(R)-2-(4-Benzoyl-benzenesulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl]-oxo-acetic acid
 • CHEMBL349327 Trifluoro-methanesulfonate2-{[acetyl-(3-methoxy-4-tetradecyloxy-benzoyl)-amino]-methyl}-1-propyl-pyridinium; BDBM50047772
 • CHEMBL381870 N-{3-[3-(2-Chloro-4,5-difluoro-benzoyl)-ureido]-4-methoxy-phenyl}-acetamide BDBM50174375
 • CHEMBL544606 Pyridin-2-yl-[4-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-piperazin-1-yl]-acetonitrile; hydrochloride; hydrate BDBM50003553
 • CHEMBL589326 5-(Phenylsulfonyl)-2-(trifluoromethyl)-N-{1-[4-(trifluoromethyl)benzoyl]piperidin-4-yl}benzenesulfonamide BDBM50308685
 • N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoyl)-2-methylbenzenesulfonohydrazide (14) BDBM222205
 • N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoyl)-2-nitrobenzenesulfonohydrazide (10) BDBM222202
 • N'-(4-(5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoyl)-4-nitrobenzenesulfonohydrazide (11) BDBM222203
 • N-(1-{4-[2-(2-Fluoro-benzenesulfonyl)-4-trifluoromethoxy-benzoyl]-phenyl}-ethyl)-methanesulfonamide CHEMBL198552 BDBM50172162
 • N-(2-Benzoyl-phenyl)-4-[3-(3-morpholin-4-yl-propyl)-ureido]-benzenesulfonamide CHEMBL487876 BDBM50243227
 • N-[4-(4-acetylpiperazin-1-yl)benzoyl]-3-nitro-4-(2-phenylsulfanylethylamino)benzenesulfonamide BDBM50181887 CHEMBL202509
 • N-{1-[4-(Dimethylamino)benzoyl]piperidin-4-yl}-5-(phenylsulfonyl)-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide BDBM50308686 CHEMBL589567
 • N-{4-Chloro-3-[3-(2-chloro-4,5-difluoro-benzoyl)-ureido]-phenyl}-acetamide CHEMBL370848 BDBM50174397
 • US10112939, Example 7 1-[3-methoxy-4- (1H-pyrazol-4- yl)benzoyl]-3- phenylpiperidine BDBM295965
 • US10308615, Example 33 4-[({5-[3- (trifluoromethyl) benzoyl]pyrimidin- 2-yl}amino)methyl] benzamide BDBM394678
 • US10308615, Example 62 BDBM395051 3-[({5-[3- (trifluoromethyl) benzoyl]pyrimidin- 2- yl}amino)methyl] benzonitrile