Query String: CHLORPHENIRAMINE

  • BDBM50007468 CHLORPHENIRAMINE
  • CAS_23095-76-3 NSC_6445134 l-Chlorpheniramine BDBM81466
  • Chlor-Trimeton Antagonate BDBM50367333 CHLORPHENIRAMINE MALEATE Chlorphenamine
  • BDBM50247890 Dexchlorpheniramine Maleate Polaramine CHEBI:4465 d-Chlorpheniramine Maleate Mylaramine
  • d-Chlorpheniramine gamma-(4-chlorophenyl)-gamma-(2-pyridyl)propyldimethylamine [3H]Chlorpheniramine Polaronil chlorphenamine CHLORPHENIRAMINE clorfeniramina 3-(p-chlorophenyl)-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine Polaramin 1-(p-chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-N,N-dimethylpropylamine 1-(p-chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane 5-HT,N-ACETYL BDBM35938 CHEMBL505 [3H]Chlorphenamine CHLORPHENIRAMINE MALEATE gamma-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine chlorophenylpyridamine Polaramine