Query String: DEXMEDETOMIDINE

  • 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole CHEMBL778 DEXMEDETOMIDINE MPV 1440 BDBM50085683 (+)-4-((S)-alpha,2,3-trimethylbenzyl)imidazole
  • BDBM50241196 Dexmedetomidine CHEMBL397901 (R)-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole 4-[(R)-1-(2,3-Dimethyl-phenyl)-ethyl]-1H-imidazole