Query String: DOBUTAMINE

  • CHEMBL926 DOBUTAMINE cid_36811 4-{2-[3-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-propylamino]-ethyl}-benzene-1,2-diol(Dobutamine) Dobutrex BDBM50325274 4-{2-[3-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-propylamino]-ethyl}-benzene-1,2-diol