Query String: FEXOFENADINE

  • Allegra CHEMBL914 MDL-16455 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid BDBM22874 2-[4-(1-hydroxy-4-{4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid Fexofenadine