Query String: FINGOLIMOD

  • BDBM50360523 Gilenya FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
  • (S)-Fingolimod Vinylphosphonate BDBM50004888 CHEMBL1773676
  • CHEMBL314854 BDBM50158336 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol 2-amino-2-(4-octylphenyl)ethylpropane-1,3-diol FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE 2-(4-octylphenethyl)-2-aminopropane-1,3-diol FINGOLIMOD 2-amino-2-(4-octylphenethyl)propane-1,3-diol