Query String: FLUTAMIDE

  • OH-flutamide hydroxy-flutamide Eulexin CHEMBL491 2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide Hydroxyflutamide US9682960, OH-FLU BDBM35909 2-Hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-propionamide (hydroxy flutamide) 2-Hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-propionamide(Hydroxyflutamide) 2-Hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-propionamide cid_91649 Sch 16423
  • CHEMBL806 Eulexin alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide 4'-nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide Niftolide niftolid BDBM50131270 FLUTAMIDE 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide