Query String: M FINGOLIMOD

  • BDBM50360523 Gilenya FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
  • (S)-Fingolimod Vinylphosphonate BDBM50004888 CHEMBL1773676
  • CHEMBL314854 BDBM50158336 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol 2-amino-2-(4-octylphenyl)ethylpropane-1,3-diol FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE 2-(4-octylphenethyl)-2-aminopropane-1,3-diol FINGOLIMOD 2-amino-2-(4-octylphenethyl)propane-1,3-diol
  • US9527857, M BDBM253921 US9464092, M
  • BDBM204122 US9539260, M US9763952, Example M
  • BDBM256611 US9790174, Example 85(m) US10435361, Example 85(m) US9481648, 85(m)
  • US11267820, Compound m US10689395, Compound m BDBM448086
  • 1,3-xylene 1,3-Dimethylbenzol m-methyltoluene BDBM50008556 m-xylene CHEMBL286727 m-Xylol 3-xylene meta-xylene m-dimethylbenzene