Query String: M TAMOXIFEN

 • Tamoxifen, 1 BDBM85467
 • CHEMBL1213783 BDBM50323911 Tamoxifen methyl iodide
 • CHEMBL1213784 BDBM50323912 Tamoxifen ethyl bromide
 • Tamoxifen butyl bromide CHEMBL1213786 BDBM50323914
 • Tamoxifen isopropyl bromide CHEMBL1213785 BDBM50323913
 • 2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}-N,N-dimethylethanamine Nolvadex cid_2733526 CHEMBL83 (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine NCGC00024928 FOSTRIECIN SODIUM Tamoxifen, 7 med.21724, Compound Tamoxifen Tamoxifen BDBM20607 Tamoxifen (8)
 • US9527857, M BDBM253921 US9464092, M
 • BDBM204122 US9539260, M US9763952, Example M
 • BDBM256611 US9790174, Example 85(m) US10435361, Example 85(m) US9481648, 85(m)
 • US11267820, Compound m US10689395, Compound m BDBM448086
 • 1,3-xylene 1,3-Dimethylbenzol m-methyltoluene BDBM50008556 m-xylene CHEMBL286727 m-Xylol 3-xylene meta-xylene m-dimethylbenzene