Query String: M TRICLABENDAZOLE

  • BDBM50318905 triclabendazole CHEMBL1086440
  • 5-[2,3-bis(chloranyl)phenoxy]-6-chloranyl-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazole 6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole 6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazole cid_50248 BDBM58491 SMR000466357 TRICLABENDAZOLE CHEMBL1086440 MLS001424101
  • US9527857, M BDBM253921 US9464092, M
  • BDBM204122 US9539260, M US9763952, Example M
  • BDBM256611 US9790174, Example 85(m) US10435361, Example 85(m) US9481648, 85(m)
  • US11267820, Compound m US10689395, Compound m BDBM448086
  • 1,3-xylene 1,3-Dimethylbenzol m-methyltoluene BDBM50008556 m-xylene CHEMBL286727 m-Xylol 3-xylene meta-xylene m-dimethylbenzene