Query String: PENTOXIFYLLINE

  • Pentoxifylline CHEMBL628 Pentoxyphylline 3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione 3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione 1-(5-Oxohexyl)theobromine (pentoxifylline) Pentoxil BDBM10850