Query String: PHENTOLAMINE

  • 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-p-tolyl-amino]-phenol(Phentolamine) PHENTOLAMINE Regitine 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-p-tolyl-amino]-phenol BDBM50008789 CHEMBL597 (Phentolamine)3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-p-tolyl-amino]-phenol Phentolamine;3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-p-tolyl-amino]-phenol PHENTOLAMINE3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-p-tolyl-amino]-phenol
  • cid_91430 3-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-4-methyl-anilino]phenol;mesylic acid PHENTOLAMINE MESYLATE MLS000069487 PHENTOLAMINE 3-[4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl-(4-methylphenyl)amino]phenol;methanesulfonic acid 3-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-4-methyl-anilino]phenol;hydrochloride 3-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol;methanesulfonic acid cid_5775 SMR000059054 BDBM31046