Query String: PROMAZINE

  • N,N-dimethyl-3-(10-phenothiazinyl)-1-propanamine;hydrochloride SR-01000000228-4 N,N-dimethyl-3-phenothiazin-10-yl-propan-1-amine;hydrochloride PROMAZINE cid_5887 N,N-dimethyl-3-phenothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride dimethyl(3-phenothiazin-10-ylpropyl)amine;hydrochloride US9504692, Promazine BDBM67545
  • BDBM50017717 10-(3-(Dimethylamino)propyl)phenothiazine PROMAZINE N-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine CHEMBL564 N,N-dimethyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine N-Dimethylamino-1-methylethyl thiodiphenylamine
  • TRIFLUPROMAZINE BDBM50062259 CHEMBL570 10-(3-(Dimethylamino)propyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine N,N-dimethyl-3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propan-1-amine 2-Trifluoromethyl-10-(gamma-dimethylaminopropyl)phenothiazine 2-(Trifluoromethyl)promazine
  • CHLORPROMAZINE HIBENZATE [3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-dimethyl-amine (chlor-promazine) CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE CHLORPROMAZINE PHENOLPHTHALINATE CHLORPROMAZINE TANNATE Chlorpromazine;[3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-dimethyl-amine [3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-dimethyl-amine( Chlorpromazine) [3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-dimethyl-amine(clorpromazine) med.21724, Compound 15 PROMAPAR chloropromazine 3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine SONAZINE THORAZINE 1N,1N-dimethyl-3-(2-chloro-10H-10-phenothiazinyl)-1-propanamine BDBM50001888 (chloropromazine) [3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-dimethyl-amine CHLORPROMAZINE 1-(2-Allyl-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol (chlorpromazine)[3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-dimethyl-amine CHEMBL71