Query String: PROPAFENONE

  • Rythmol PROPAFENONE 1-(2-(2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-one 1-[2-(2-Hydroxy-3-propylamino-propoxy)-phenyl]-3-phenyl-propan-1-one GNF-Pf-4594 CHEMBL631 1N-[2-(5-dimethylaminomethyl-2-furylmethylsulfanyl)ethyl]-1N-methyl-2-nitro-(Z)-1-ethene-1,1-diamine BDBM50067133 1-[2-(2-Hydroxy-3-propylamino-propoxy)-phenyl]-3-phenyl-propan-1-one (propafenone)
  • BDBM50134995 CHEMBL1264 1-[5-Hydroxy-2-(2-hydroxy-3-propylamino-propoxy)-phenyl]-3-phenyl-propan-1-one 5-Hydroxy Propafenone 1-(5-hydroxy-2-(2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-one