Query String: SONIDEGIB

  • sonidegib LDE225 BDBM50394562 ERISMODEGIB Odomzo N-(6-((2S,6R)-2,6-dimethylmorpholino)pyridin-3-yl)-2-methyl-4'-(trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxamide sonidegib phosphate