Query String: SPIRAPRILAT

  • 7-[2-(1-Carboxy-3-phenyl-propylamino)-propionyl]-1,4-dithia-7-aza-spiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid CHEMBL579 SPIRAPRILAT 7-[2-(1-Carboxy-3-phenyl-propylamino)-propionyl]-1,4-dithia-7-aza-spiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid (Spiraprilat) BDBM50017122 SCH-33861