Query String: TAZAROTENE

  • CHEMBL1657 ethyl 6-[(4,4-dimethyl-3,4-dihydro-2H-thiochromen-6-yl)ethynyl]nicotinate BDBM50265951 US9963439, Tazarotene TAZAROTENE