BindingDB logo
myBDB logout
Compile Data Set for Download or QSAR

Found 51 hits Enz. Inhib. hit(s) with all data for entry = 50040113   
Target/Host
(Institution)
LigandTarget/Host
Links
Ligand
Links
Trg + Lig
Links
Ki
nM
ΔG°
kJ/mole
IC50
nM
Kd
nM
EC50/IC50
nM
koff
s-1
kon
M-1s-1
pHTemp
°C
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389319
PNG
(CHEMBL2063924)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC2(CNC2)C1
Show InChI InChI=1S/C23H28N8S/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)28-21-18-19(20(27-14-26-18)25-10-15-6-7-15)29-22(30-21)31-9-8-23(13-31)11-24-12-23/h2-5,14-15,24H,6-13H2,1H3,(H,25,26,27)(H,28,29,30)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 2n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50380257
PNG
(CHEMBL2017253)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CC2(CNC2)C1
Show InChI InChI=1S/C22H26N8S/c1-31-16-5-3-2-4-15(16)27-20-17-18(19(26-13-25-17)24-8-14-6-7-14)28-21(29-20)30-11-22(12-30)9-23-10-22/h2-5,13-14,23H,6-12H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
MMDB
PC cid
PC sid
PDB
UniChem

Similars

PDB
Article
PubMed
n/an/a 8n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
3D
3D Structure (crystal)
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50380246
PNG
(CHEMBL2017214)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C21H26N8S/c1-30-16-5-3-2-4-15(16)26-20-17-18(19(25-13-24-17)23-12-14-6-7-14)27-21(28-20)29-10-8-22-9-11-29/h2-5,13-14,22H,6-12H2,1H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
Purchase

CHEMBL
MMDB
PC cid
PC sid
PDB
UniChem

Similars

PDB
Article
PubMed
n/an/a 12n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
3D
3D Structure (crystal)
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389323
PNG
(CHEMBL2063925)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC2(CCNCC2)CC1
Show InChI InChI=1S/C26H34N8S/c1-35-20-5-3-2-4-19(20)31-24-21-22(23(30-17-29-21)28-16-18-6-7-18)32-25(33-24)34-14-10-26(11-15-34)8-12-27-13-9-26/h2-5,17-18,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 15n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389321
PNG
(CHEMBL2063927)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC(CC1)N1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-12-8-19(9-13-35)34-14-10-27-11-15-34/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 28n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389322
PNG
(CHEMBL2063929)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC(CC1)N1CCN(C)CC1
Show InChI InChI=1S/C27H37N9S/c1-34-13-15-35(16-14-34)20-9-11-36(12-10-20)27-32-24-23(29-18-30-25(24)28-17-19-7-8-19)26(33-27)31-21-5-3-4-6-22(21)37-2/h3-6,18-20H,7-17H2,1-2H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 30n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389311
PNG
(CHEMBL2063916)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCNC(C)(C)C1
Show InChI InChI=1S/C23H30N8S/c1-23(2)13-31(11-10-27-23)22-29-19-18(25-14-26-20(19)24-12-15-8-9-15)21(30-22)28-16-6-4-5-7-17(16)32-3/h4-7,14-15,27H,8-13H2,1-3H3,(H,24,25,26)(H,28,29,30)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 40n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389318
PNG
(CHEMBL2063923)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC2(CCNC2)C1
Show InChI InChI=1/C24H30N8S/c1-33-18-5-3-2-4-17(18)29-22-19-20(21(28-15-27-19)26-12-16-6-7-16)30-23(31-22)32-11-9-24(14-32)8-10-25-13-24/h2-5,15-16,25H,6-14H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 43n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 48n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389307
PNG
(CHEMBL2063928)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C27H36N8S/c1-36-22-5-3-2-4-21(22)32-26-23-24(25(31-17-30-23)29-16-18-6-7-18)33-27(34-26)35-14-10-20(11-15-35)19-8-12-28-13-9-19/h2-5,17-20,28H,6-16H2,1H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 50n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389309
PNG
(CHEMBL2063914)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCNC[C@H]1C
Show InChI InChI=1/C22H28N8S/c1-14-11-23-9-10-30(14)22-28-19-18(25-13-26-20(19)24-12-15-7-8-15)21(29-22)27-16-5-3-4-6-17(16)31-2/h3-6,13-15,23H,7-12H2,1-2H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)/t14-/s2
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 58n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389312
PNG
(CHEMBL2063917)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N(C)CC1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C24H32N8S/c1-32(14-17-9-11-25-12-10-17)24-30-21-20(27-15-28-22(21)26-13-16-7-8-16)23(31-24)29-18-5-3-4-6-19(18)33-2/h3-6,15-17,25H,7-14H2,1-2H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 66n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389308
PNG
(CHEMBL2063913)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCNC(C)C1
Show InChI InChI=1/C22H28N8S/c1-14-12-30(10-9-23-14)22-28-19-18(25-13-26-20(19)24-11-15-7-8-15)21(29-22)27-16-5-3-4-6-17(16)31-2/h3-6,13-15,23H,7-12H2,1-2H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 70n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389310
PNG
(CHEMBL2063915)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1C[C@H](C)N[C@H](C)C1
Show InChI InChI=1/C23H30N8S/c1-14-11-31(12-15(2)27-14)23-29-20-19(25-13-26-21(20)24-10-16-8-9-16)22(30-23)28-17-6-4-5-7-18(17)32-3/h4-7,13-16,27H,8-12H2,1-3H3,(H,24,25,26)(H,28,29,30)/t14-,15+
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 110n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389319
PNG
(CHEMBL2063924)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC2(CNC2)C1
Show InChI InChI=1S/C23H28N8S/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)28-21-18-19(20(27-14-26-18)25-10-15-6-7-15)29-22(30-21)31-9-8-23(13-31)11-24-12-23/h2-5,14-15,24H,6-13H2,1H3,(H,25,26,27)(H,28,29,30)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 150n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of KHKC in human HepG2 cells assessed as level of fructose-1-phosphate


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389314
PNG
(CHEMBL2063919)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC[C@H]2CNC[C@@H]12
Show InChI InChI=1/C24H30N8S/c1-33-19-7-3-2-6-17(19)29-23-20-21(22(28-14-27-20)26-11-15-8-9-15)30-24(31-23)32-10-4-5-16-12-25-13-18(16)32/h2-3,6-7,14-16,18,25H,4-5,8-13H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)/t16-,18+/s2
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 300n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389313
PNG
(CHEMBL2063918)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCC[C@@H]2CNC[C@H]12
Show InChI InChI=1/C24H30N8S/c1-33-19-7-3-2-6-17(19)29-23-20-21(22(28-14-27-20)26-11-15-8-9-15)30-24(31-23)32-10-4-5-16-12-25-13-18(16)32/h2-3,6-7,14-16,18,25H,4-5,8-13H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)/t16-,18+/s2
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 440n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50380246
PNG
(CHEMBL2017214)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C21H26N8S/c1-30-16-5-3-2-4-15(16)26-20-17-18(19(25-13-24-17)23-12-14-6-7-14)27-21(28-20)29-10-8-22-9-11-29/h2-5,13-14,22H,6-12H2,1H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
Purchase

CHEMBL
MMDB
PC cid
PC sid
PDB
UniChem

Similars

PDB
Article
PubMed
n/an/a<500n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
3D
3D Structure (crystal)
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389316
PNG
(CHEMBL2063921)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1C2CCC1CC(N)C2
Show InChI InChI=1/C24H30N8S/c1-33-19-5-3-2-4-18(19)29-23-20-21(22(28-13-27-20)26-12-14-6-7-14)30-24(31-23)32-16-8-9-17(32)11-15(25)10-16/h2-5,13-17H,6-12,25H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 800n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389315
PNG
(CHEMBL2063920)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1C[C@@H]2C[C@H]1CN2
Show InChI InChI=1/C22H26N8S/c1-31-17-5-3-2-4-16(17)27-21-18-19(20(26-12-25-18)24-9-13-6-7-13)28-22(29-21)30-11-14-8-15(30)10-23-14/h2-5,12-15,23H,6-11H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)/t14-,15-/s2
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 4.60E+3n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ketohexokinase


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389317
PNG
(CHEMBL2063922)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCNc2ccccc2C1
Show InChI InChI=1S/C26H28N8S/c1-35-21-9-5-4-8-20(21)31-25-22-23(24(30-16-29-22)28-14-17-10-11-17)32-26(33-25)34-13-12-27-19-7-3-2-6-18(19)15-34/h2-9,16-17,27H,10-15H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a 6.00E+3n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of recombinant human hepatic KHKC


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Casein kinase I isoform delta


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of CSNK1D by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Insulin receptor


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of INSR by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Glycogen synthase kinase-3 beta


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

NCI pathway
Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of GSK3B by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Serine/threonine-protein kinase Nek2


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

UniProtKB/SwissProt

GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of NEK2 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Serine/threonine-protein kinase CHK2


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of CHEK2 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Aurora kinase A


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

NCI pathway
Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of AURKA by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Serine/threonine-protein kinase MST4


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

NCI pathway
Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of MST4 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Protein kinase C theta type


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

NCI pathway
Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of PRKCQ by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Epidermal growth factor receptor


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of EGFR by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
EPHB1


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

UniProtKB/SwissProt

GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of EPHB1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Interleukin-1 receptor-associated kinase 4


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of IRAK4 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Serine/threonine-protein kinase Chk1


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of CHEK1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Serine/threonine-protein kinase pim-2


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of PIM2 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
cAMP-dependent protein kinase (PKA)


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

NCI pathway
Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of PRKACA by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Cyclin-Dependent Kinase 1 (CDK1)


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of CDK1/cyclin B by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Death-associated protein kinase 3


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of DAPK3 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
5'-AMP-activated protein kinase Complex 1


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

UniProtKB/SwissProt

GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of AMPK A1/B1/G1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Rho-associated protein kinase 1


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

NCI pathway
Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of ROCK1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Activin receptor type-1B


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of ALK4 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
CaM kinase I delta


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of CAMK1D by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
p21-Activated kinase 3 (PAK3)


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

UniProtKB/SwissProt

GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of PAK3 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Serine/threonine-protein kinase PLK3


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

NCI pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of PLK3 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Mitogen-activated protein kinase 13 (MAPK13)


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of MAPK13 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase AKT1


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

UniProtKB/SwissProt

GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of AKT1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Ribosomal protein S6 kinase alpha-3


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of RPS6KA3 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Tyrosine-protein kinase JAK2


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of JAK2 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Tyrosine-protein kinase ABL1


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

Reactome pathway
KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of ABL1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
High affinity nerve growth factor receptor


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of NTRK1 by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src


(Homo sapiens (Human))
BDBM50389320
PNG
(CHEMBL2063926)
Show SMILES CSc1ccccc1Nc1nc(nc2c(NCC3CC3)ncnc12)N1CCN(CC1)C1CCNCC1
Show InChI InChI=1S/C26H35N9S/c1-36-21-5-3-2-4-20(21)31-25-22-23(24(30-17-29-22)28-16-18-6-7-18)32-26(33-25)35-14-12-34(13-15-35)19-8-10-27-11-9-19/h2-5,17-19,27H,6-16H2,1H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33)
PDB
MMDB

KEGG

UniProtKB/SwissProt

B.MOAD
DrugBank
GoogleScholar
CHEMBL
PC cid
PC sid
UniChem

Similars

Article
PubMed
n/an/a<1.00E+4n/an/an/an/an/an/aJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson& Johnson

Curated by ChEMBL


Assay Description
Inhibition of SRC by FRET assay


Bioorg Med Chem Lett 22: 5326-9 (2012)


Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2012.06.008
BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q21J9BV6
More data for this
Ligand-Target Pair
Displayed 1 to 50 (of 51 total )  |  Next  |  Last  >>
Jump to: