Query String: M CIDOFOVIR

 • US10071110, Compound Cidofovir CDV HPMPC BDBM31915 Vistide Cidofovir
 • US10071110, Compound cCDV CYCLIC CIDOFOVIR US10071110, Compound Cyclic Cidofovir (cDCV) BDBM275768 Cyclic-hpmpc
 • BDBM275771 US10071110, Compound Cidofovir(CDV)
 • BDBM275772 US10071110, Compound Cyclic Cidofovir (cDCV)
 • BDBM50485549 Cyclic Cidofovir Cyclic(S)-HPMPC
 • US10071110, Compound CDV BDBM275767 US10071110, Compound Cidofovir(CDV)
 • US10071110, Compound 1-O-hexadecylpropanediol-3-cCDV US10071110, Compound HDP-cCDV BDBM275769 Hexadecyloxypropyl-cyclic cidofovir
 • US9527857, M BDBM253921 US9464092, M
 • BDBM204122 US9539260, M US9763952, Example M
 • BDBM256611 US9790174, Example 85(m) US10435361, Example 85(m) US9481648, 85(m)
 • US11267820, Compound m US10689395, Compound m BDBM448086
 • 1,3-xylene 1,3-Dimethylbenzol m-methyltoluene BDBM50008556 m-xylene CHEMBL286727 m-Xylol 3-xylene meta-xylene m-dimethylbenzene